Administratīvās un finanšu vadības departamenta Grāmatvedības nodaļas Vecākais grāmatvedis (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenais amata mērķis – pētīt, plānot, pārraudzīt un īstenot Dienesta ikdienas grāmatvedības procesus to pilnīgai un savlaicīgai norisei, konsultēt citus Dienesta nodarbinātos ar grāmatvedības kārtošanu saistītajos jautājumos. 

Prasības pretendentiem/-ēm: 

· augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai vadības zinātnē; 

· vismaz trīs gadu profesionālā pieredze grāmatvedībā (vēlams – valsts iestādē finanšu un plānošanas jomā); 

· vismaz viena gada profesionālā pieredze starptautisko finanšu instrumentu projekta grāmatvedībā pēdējo trīs gadu laikā (vēlams – valsts vai pašvaldības iestādē); 

· zināšanas finanšu un grāmatvedības jautājumos, t.sk. normatīvo aktu pārzināšana grāmatvedības un finanšu jomā; 

· prasmes grāmatvedības un finanšu darbību reglamentējošo normatīvo aktu un profesionālo standartu lietošanā, t.sk. starptautisko finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanā; 

· prasmes grāmatvedības programmu lietošanā (vēlams - HORIZON); 

· laba latviešu valodas rakstu kultūra; 

· labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 

· labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel); 

· vēlamas angļu valodas zināšanas. 

Galvenie darba pienākumi: 

· veikt Dienesta grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR spēkā esošajiem tiesību aktiem un Dienesta iekšējiem normatīvajiem aktiem; 

· nodrošināt maksājuma uzdevumu un pārējo bankas operāciju sagatavošanu un iesniegšanu Valsts kasē un citām partnerbankām, nodrošināt bankas kontu pārraudzību un sniegt regulāru informāciju par to stāvokli; 

· analizēt Dienesta budžeta asignēšanas mēneša plānu izpildi un sagatavot pārskatus par naudas līdzekļu atlikumu to izsniegšanai noteiktajā kārtībā; 

· izvērtēt Valsts kases, Valsts kontroles, Finanšu ministrijas u.c. pieprasījumus un nodrošināt pieprasītās informācijas, paskaidrojumu vai attiecīgās dokumentācijas sagatavošanu; 

· plānot, organizēt un kontrolēt grāmatvedības darbu attiecībā uz Dienesta īstenojamajiem starptautisko finanšu instrumentu finansētajiem projektiem; 

· sniegt vadošus norādījumus un pārraudzīt grāmatvedības nodaļas grāmatvežu darbu saskaņā ar nodaļas vadītāja norādījumiem. 

Mēs Jums piedāvājam: 

· mēnešalgu atbilstoši 10. mēnešalgu grupai, no EUR 940,00 līdz EUR 1287,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 

· veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas; 

· dinamisku darbu uz attīstību orientētā valsts pārvaldes iestādē; 

· iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu par stundu agrāk, doties mājās par stundu agrāk vai, uzsākot darba dienu par stundu vēlāk, doties mājās par stundu vēlāk); 

· darba vietu Rīgā, Lomonosova ielā 9. 

Pretendentiem pieteikties līdz 2020.gada 28.jūnijam, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu, kas ar norādi “Vecākais grāmatvedis” jāiesniedz: · nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv; 

· nosūtot pa pastu – Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019; 

· iesniedzot personīgi Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021110 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv. 

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri būs iesnieguši prasībām atbilstoši aizpildītu pieteikuma veidlapu, kā arī būs atbilstoši izvirzītajām prasībām. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti. 

Pārrunas ar pretendentiem notiks Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

· Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

· iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019.