Aktualitātes

Informācija par aktualitātēm Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" Nr.9.1.3.0./16/I/001

2019.gada 4.ceturksnī Ieslodzījuma vietu pārvalde turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" Nr.9.1.3.0./16/I/001*. 

· 17. un 18.oktobrī, viesnīcā "Radisson Blu Daugava", Rīgā starptautiskā konferencē “Personāls. Programma. Klients” Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta, Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas pārstāvji (kopumā 137 dalībnieki) diskutēja par ieslodzīto personu resocializācijas efektivitātes jautājumiem. Konferences dalībniekiem tika prezentēts ESF projekta veikums resocializācijas sistēmas attīstībā, sniegta aktuāla informācija par resocializācijas programmu efektivitātes pamatprincipiem, akcentēta resocializācijas darbinieka loma rehabilitējošās vides veidošanā. 

· Aizvadītā gada 4.ceturksnī turpinājās darbs, sistematizējot no datu bāzēm izgūtos datus, tādējādi pilnveidojot Ieslodzījumu vietu pārvaldes instrumenta pilotversiju riska un vajadzību novērtēšanai notiesātajiem vīriešiem. Uzsākta datu matricas veidošana. Darbs tika turpināts arī pie riska un vajadzību novērtēšanas notiesātajām sievietēm. 2020.gada 1.ceturksnī paredzēts veikt pētījumu par recidīvu prognozējošiem statiskiem un dinamiskiem riska faktoriem, lai, balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādātu recidīva riska statisko un dinamisko faktoru novērtēšanas skalas. 

· Oktobrī notika piecu dienu seminārs Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem, kas ir izraudzīti par potenciāliem pilnveidotās motivācijas programmas ieslodzīto personu resocializācijas aktualizēšanai un veicināšanai vadītājiem. Šī ir jau otrā Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku un amatpersonu grupa, kuras dalībnieki tika sagatavoti darbam ar pilnveidoto motivācijas programmu “Pārmaiņām Jā!”. 2020.gada februārī-martā ir plānota viena kovīzija Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem, kurus apmācīja darbam ar pilnveidoto motivācijas programmu. 

· No 20. līdz 22.novembrim Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas un darbinieki pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Zviedriju. Tiekoties ar Zviedrijas Kriminālpārvaldes Ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta un personāla apmācības akadēmijas vadības pārstāvjiem, kā arī, apmeklējot slēgta tipa cietumu Kumlā, brauciena dalībnieki iepazinās ar zviedru kolēģu pieredzi apmācību sistēmas organizēšanā, kas nodrošina kvalitatīvu darbinieku sagatavošanu, kā arī iepazinās ar Zviedrijas korekcijas sistēmu kopumā un atsevišķu ieslodzījuma vietu darbību. Paredzēts, pilnveidojot Ieslodzījuma vietu pārvaldes personāla mācību programmas, papildināt tās ar tēmām, kas kaimiņvalstī tiek sekmīgi īstenotas, tai skaitā, kā kontaktēties ar ieslodzītajiem, kādas ir saskarsmes īpatnības. 

· Decembrī 23 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki piedalījās mācību seminārā par divu jaunu, projekta ietvaros izstrādātu instrumentu izmantošanu darbā: suicidālās uzvedības riska skrīningu un suicidālās uzvedības riska padziļinātā novērtējuma protokolu. 2020.gada februārī – martā plānots semināra turpinājums – divu dienu mācības. 

· Uzsākot Ieslodzījuma vietu pārvaldē ieviest Kanādas korekcijas iestāžu sistēmā aprobēto vardarbīgu notiesāto, kā arī vardarbīgu dzimumnoziedznieku diagnostikas un intervences kompleksu, oktobrī un novembrī tika sarīkoti pieci semināri, ko kopumā apmeklēja 134 dalībnieki. Nodarbības vadīja programmas autori – Odrija Gordone (Kanāda) un Stīvens Vongs (Austrālija/Kanāda). Viņi iepazīstināja IeVP amatpersonas un darbiniekus ar Kanādā izstrādātajiem instrumentiem un programmu, vardarbības riska skalu (Violence Risk Scale, VRS), vardarbības riska skalu dzimumnoziedzniekiem (Violence Risk Scale – sexual offender version, VRS-SO),kā arī sociālās uzvedības korekcijas programmu vardarbības mazināšanai. 

· Oktobrī un novembrī, sadarbībā ar fonda PLECS lektoriem, tika organizēts un divām Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku grupām novadīts nodarbību cikls “Vecāku prasmju programmas” vadīšanas prasmju apguvei. Piecos ievadsemināros dalībniekus iepazīstināja ar vecāku pamatprasmēm, traumu ietekmi uz bērna dzīvi un attīstības vecumposmiem, kā arī to, kā kļūt par kompetentu aprūpētāju emocionāli traumētiem bērniem. 

· 2019.gada 4.ceturksnī tika noorganizētas 50 grupu supervīzijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbiniekiem un 211 individuālās supervīzijas Valsts probācijas dienesta darbiniekiem. 

Informāciju sagatavoja projekta informatīvo pasākumu koordinatore Maruta Bukleviča. 

* Ieslodzījuma vietu pārvalde, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, 2016. gada 9. decembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un īsteno projektu Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana". Aprakstītās apakšdarbības 2019.gada 4.ceturksnī: 1.2.4., 1.3.1., 1.3.2., 1.5.2., 1.5.3., 2.1., 4.1.3., 4.1.4., 4.2.5.,4.2.6.,4.2.7.,4.2.8.,4.2.9.,4.3.2.

-------------------------------------

2019.gada 3.ceturksnī Ieslodzījuma vietu pārvalde turpināja īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" Nr.9.1.3.0./16/I/001.

Notiesāto noziedzīgas uzvedības risku līmeņa un kriminogēno vajadzību diagnostikas jomā tika veikta no datu bāzēm izgūto datu sistematizēšana un sagatavošana matemātiskajai apstrādei. Datu analīzes rezultāti ļaus pilnveidot Ieslodzījuma vietu pārvaldē izmantojamo diagnostikas instrumentu un, tādējādi, uzlabot atkārtotu noziegumu izdarīšanas prognozētspēju. Uz šo brīdi jau izstrādāta pilnveidojamā instrumenta lietotāja rokasgrāmatas pilotversija, kā arī uzsākti sagatavošanās darbi notiesātajām sievietēm paredzētas instrumenta versijas izstrādei.

Koncentrējoties darbam ar īpašām notiesāto mērķgrupām, uzsākta sagatavošanās Kanādas korekcijas iestāžu sistēmā aprobēta vardarbīgu notiesāto, kā arī vardarbīgu dzimumnoziedznieku diagnostikas un intervences kompleksa pārņemšanai. Minētais komplekss sastāv no "Vardarbības riska skalas" (VRS), "Vardarbības riska skalas dzimumnoziedzniekiem" (VRS – SO), kā arī sociālās uzvedības korekcijas programmas vardarbības mazināšanai (VRP). 2020.gadā minētie diagnostikas instrumenti un programma tiks ieviesta trīs ieslodzījuma vietās – Rīgas Centrālcietumā, Daugavgrīvas cietumā un Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un to veiks īpaši atlasītas un sagatavotas amatpersonas un darbinieki, kuriem par minēto metodiku tika organizēts ievadseminārs. 
Bez jau minētā, aizvadītajā ceturksnī turpinājās pētījums dinamisko riska faktoru novērtēšanas skalas prognostiskās validitātes pārbaudei un skalas pilnveidei Valsts probācijas dienesta vajadzībām. Dienesta darbiniekiem, kas veic klientu riska novērtēšanu ar instrumentiem "STATIC-99R", "STABLE-2007" un "ACUTE-2007", tika organizēti divi semināri STABLE-2007 jauno kodēšanas noteikumu izmantošanai praksē.

Stiprinot uz notiesāto riska mazināšanu un kriminogēno vajadzību apmierināšanu vērsto intervenci, kas tiek nodrošināta resocializācijas programmu formā, projektā jau noslēgusies visu ieslodzījuma vietās izmantoto resocializācijas programmu izpēte, katrā no tām fiksējot pilnveidojamos parametrus. Kā pirmā no šīm programmām, aizvadītajā ceturksnī pilnveidota programma, kurai piešķirts nosaukums "Pārmaiņām Jā!" Tās mērķis ir palīdzēt notiesātajiem atrast iekšējo motivāciju dalībai resocializācijas pasākumos likumpaklausīgas dzīves uzsākšanai. Programmas jaunās versijas ieviešanai ieslodzījuma vietās apmācītas amatpersonas un darbinieki, aprobācija tiks uzsākta 4.ceturkšņa laikā.

Bez jau minētā, personāla mācību sistēmas pilnveidošanas un personāla kapacitātes celšanas pasākumu ietvaros Valsts probācijas dienesta speciālistu grupai tika nodrošināta iespēja atjaunot un nostiprināt zināšanas kognitīvi biheiviorālajā teorijā, kas kalpo par mūsdienīgas kriminālsodu izpildes teorētisko bāzi.

Organizējot profesionālo atbalstu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta speciālistiem aizvadītajā ceturksnī organizētas 42 grupu supervīzijas, kā arī probācijas speciālistiem – arī 160 individuālās supervīzijas. 

Nolūkā stiprināt ieslodzījuma vietu sociālo darbinieku, pašvaldību sociālo dienestu un Valsts probācijas dienesta sadarbību nodrošinot iestrādņu pārnesi dažādu institūciju secīgajā darbā ar vienas personas vai ģimenes sociālo gadījumu, Jelgavā un Valmierā norisinājās semināri "Bijušo ieslodzīto sociālā iekļaušana. Kā apvienot spēkus kopīgam uzdevumam", kuros iesaistītās puses kopīgi modelēja risinājumus konkrētās problēmsituācijās. Šī iniciatīva tiek realizēta sadarbībā ar Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" administrāciju. Lai panāktu sekmīgāku bijušo ieslodzīto sociālo iekļaušanu, sadarbības rezultātā plānots noformulēt priekšlikumus informācijas apmaiņas tiesiskajam regulējumam. Vēl trīs seminārus dažādos Latvijas reģionos ar plašu pašvaldību pārstāvniecību plānots organizēt 4.ceturksnī.

Informāciju sagatavoja projekta vadītājs Māris Luste