COVID-19 - izmaiņas darbā ar probācijas klientiem

Saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot virkni stingru ierobežojošu pasākumu, ceturtdien, 12.martā pēc valdības ārkārtas sēdes paziņoja amatpersonas.

Ņemot vērā COVID-19 straujo izplatību pasaulē, t.sk. ar katru dienu palielinoties valstu sarakstam, kas atzītas par skartajām valstīm, uz kurām attiecas īpašie piesardzības pasākumi, Valsts probācijas dienests noteiks īpašus pasākumus, t.sk. pārskatot klātienes tikšanās intensitāti ar probācijas klientiem un apmeklētājiem – uz laiku noteiktām grupām to samazinot vai atceļot.

  • Sākot ar 12.03.2020. un turpmākajās dienās Valsts probācijas dienesta darbinieki visā Latvijā individuāli veiks katra probācijas klienta apzināšanu un informēs par izmaiņām, kas attiecas uz konkrēto klientu. Apziņošanu veiksim prioritārā secībā – pirmajiem zvanīsim probācijas klientiem, kuru ierašanās Valsts probācijas dienestā plānota tuvākajās dienās. 
  • Ja esat probācijas klients, tad Jums ir jāsagaida sava lietas vadītāja norādījumi un jārīkojas atbilstoši tiem. Jūsu klienta lietas vadītājs sniegs Jums personīgi attiecināmus norādījumus.

 
Papildus iepriekš minētajam, aicinām ievērot personīgās piesardzības pasākumus, kas aktuāli ikvienam iedzīvotājam - īpaši personīgās higiēnas pasākumus un ceļošanas brīdinājumus, kā arī aicinām iepazīties ar Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicēto informāciju 
www.spkc.gov.lv  un atbilstošā situācijā rīkoties saskaņā ar to.

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Ministru kabineta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

 

_______________________

ENGLISH

Because of the spread of COVID-19 in Latvia, a state of emergency has been declared, that imposes a series of stringent restrictive measures, officials said on Thursday, March 12, following an emergency meeting of the government. 

Given the rapid worldwide penetration of COVID-19 and as the list of countries identified as affected by special precautionary measures increases with each passing day, the State Probation Service will impose special measures, including revised intensity of face-to-face meetings with probation clients and visitors by temporarily decreasing or cancelling them. 

As of 12.03.2020 and in the following days, employees of the State Probation Service throughout Latvia will individually identify each probation client to inform them of any changes that are relevant to that particular client. Notification will be carried out in the order of priority – first, we will call the probation clients who are scheduled to report to the State Probation Service in the coming days. If you are a probation client, you should wait for the instructions from your case manager and act according to them. Your case manager will give you individualised directions.

In addition to the above, we urge you to observe the personal precautions that are relevant to everyone, especially personal hygiene measures and travel warnings, as well as closely follow the information published on the website of the Centre for Disease Prevention and Control at www.spkc.gov.lv and act accordingly.

 

ADDITIONAL INFORMATION:

Decree of the Cabinet of Ministers 103 "Emergency situation"

----------------------------------------

RUSSIAN


С учетом ситуации, вызванной Covid-19 в мире, а также возможных рисков в Латвии, с 12 марта по 14 апреля в государстве объявлена чрезвычайная ситуация. 

В связи с быстрым распространением COVID-19 во всем мире, и увеличением списка стран, по возвращении из которых следует предпринять особые меры предосторожности, 
Государственная служба пробации предпримет специальные меры и пересмотрит интенсивность личных встреч с клиентами и посетителями Государственной службы пробации. На время будет уменьшено или отменено определённое количество встреч.

Начиная с 12.03.2020 и в последующие дни сотрудники Государственной службы пробации по всей Латвии пересмотрят интенсивность встреч каждого клиента Государственной службы пробации и индивидуально сообщат о изменениях, которые имеют отношение к конкретному клиенту. Сотрудники государственной службы пробации будут сообщать об изменениях в порядке приоритета – первыми будут информированы клиенты Государственной службы пробации, которые обязаны явиться в Государственную службу пробации в ближайшие дни.   
     
Если вы являетесь клиентом Государственной службы пробации, вы должны ожидать и следовать указаниям руководителя вашего дела. Руководитель вашего дела предоставит Вам всю необходимую информацию и дальнейший план действий.
 
В дополнение к вышесказанному, мы призываем вас соблюдать меры собственной предосторожности, особенно меры личной гигиены и брать во внимание предупреждения о поездках, а также ознакомится с информацией, опубликованной на веб-сайте Центра профилактики и контроля заболеваний www.spkc.gov.lv, и действовать в соответствии с ситуацией.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Распоряжение Кабинета Министров № 103 " Об объявлении чрезвычайной ситуации "