"Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs - izpildi"

Dokumenta nosaukums "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs -  izpildi"" (turpmāk – noteikumu projekts).
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politikas joma
Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekts ir attiecināms uz: 1)  esošajiem probācijas klientiem, kuriem ir piespriests audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs; 2) Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem; 3) darba devējiem, kas nodarbina probācijas klientus.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projekts paredz svītrot Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs -  izpildi"(turpmāk – noteikumi) izslēgt vārdus "Iedzīvotāju reģistrs", ņemot vērā to, ka ar 2020. gada 1. jūliju stājas spēkā Fizisko personu reģistra likums, kā arī aizstāt noteikumu tekstā vārdus "teritoriālā struktūrvienība" ar vārdiem "teritoriālās struktūrvienības nodaļa", kas pamatots ar Valsts probācijas dienesta strukturālajām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī. 
Papildus noteikumu projekts paredz veikt redakcionālus grozījumus, lai atvieglotu noteikumu uztveramību, kā arī tiek samazināta fiziskas personu datu apstrādes apjoms norīkojot probācijas klientu darbā pie darba devēja.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Projekta saskaņošana ar Tieslietu ministriju uzsākta 2018.gada 7.novembrī.
Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanas projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.
Dokumenti Projekts
Anotācija
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – Sabiedriskā apspriede (sanāksme). 
Sabiedriskā apspriede (sanāksme) norisināsies 2018.gada 17.decembrī plkst.12:00 Valsts probācijas dienesta telpās Dzirnavu ielā 91, Rīgā.
Pieteikšanās līdzdalībai Pieteikumus līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē (sanāksmē) sūtīt uz e-pastu andris.eglons@vpd.gov.lv līdz 2018.gada 16.decembra plkst.14:00, norādot sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa adresi un e-pasta adresi.
Cita informācija Nav.
Atbildīgā amatpersona Andris Eglons, 67244846, andris.eglons@vpd.gov.lv.