Informācija potenciālajiem Darba devējiem piespiedu un sabiedriskā darba jomās

Informācija potenciālajiem Darba devējiem piespiedu un sabiedriskā darba jomās

Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 4.panta otrajā daļā noteikto, Dienests īsteno valsts politiku kriminālsoda  - piespiedu darbs - un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildē un organizē soda izpildi ar piespiedu darbu notiesātām personām, kā arī personām, kurām piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis - sabiedriskais darbs.

Saskaņā ar Krimināllikuma 40.panta pirmajā daļā noteikto piespiedu darbs kā pamatsods vai papildsods ir piespiedu iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamajos darbos, ko notiesātais vai persona, kurai piespiedu darbs noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu, izcieš, veicot dzīvesvietas apvidū piespiedu darba izpildes institūcijas noteiktos darbus no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības.

Piespiedu darba laikā cilvēkam tiek dota iespēja pārvērtēt savu rīcību, vērtības un, iespējams, arī savu dzīvesveidu. Komunikācija ar citiem cilvēkiem sekmē socializāciju, iekļaušanos sabiedrībā un tās vērtību pieņemšanu. Pārkāpējam ir iespēja izjust, ka viņš ir spējīgs radīt kaut ko labu un sabiedrībai derīgu. Savukārt, cietušajam un sabiedrībai šis sods demonstrē, ka pārkāpējs spēj veikt sabiedrībai derīgus darbus, tādejādi kompensējot radīto kaitējumu.

Lai nodrošinātu minētā soda izpildi Dienests vai Dienesta teritoriālā struktūrvienība, kuras teritorijā potenciālais Darba devējs atrodas, slēdz līgumu ar Darba devēju par probācijas klienta nodarbināšanu piespiedu vai sabiedriskā darbā.

Darba devējs var būt:

 • valsts vai pašvaldību iestādes;
 • valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības;
 • valsts vai pašvaldības aģentūras;
 • biedrības;
 • nodibinājumi;
 • reliģiskās organizācijas.

Ja Jūsu uzņēmumā (SIA, AS) ir vismaz 51% kapitāldaļas, kuras pieder valstij vai pašvaldībai, tad Jūsu uzņēmumā ir iespējams nodarbināt probācijas klientus, noslēdzot ar Dienestu attiecīgu līgumu.

Ieguvumi Darba devējam noslēdzot ar Dienestu līgumu par probācijas klientu nodarbināšanu piespiedu un/vai sabiedriskā darbā:

 • probācijas klientus iespējams izmantot tādos darbos, kuru veikšanai parasti nepietiek līdzekļu vai neatliek laika;
 • probācijas klienti ir papildus darbaspēks, ar kura palīdzību var sakārtot apkārtējo vidi;
 • ietaupītos finanšu līdzekļus Darba devējs var novirzīt citu Darba devējam aktuālu darbu veikšanai;
 • ar probācijas klientu palīdzību ir iespējams radīt jaunas materiālas vērtības;
 • Darba devējam ir iespēja iesniegt Dienestam prioritāro darbu sarakstu;
 • sociālās atbildības nozīmes akcentēšana, īpaši ja probācijas klients ir nepilngadīgs;
 • iespēja kā sabiedrības loceklim līdzdarboties soda izpildē;
 • iespēja paveikt darbus, kuru veikšanai ir nepieciešamas īpašas prasmes;
 • iespēja iesaistīt probācijas klientus sociālas nozīmes projektos;
 • u.c.

 

Darba devēja tiesības un pienākumi ir noteikti normatīvajos aktos un līgumā par probācijas klientu nodarbināšanu piespiedu darbā.[1]

Darba devēja pienākumi:

 • piedalīties probācijas klienta darba grafika sastādīšanā;
 • ierādīt probācijas klientam konkrētu darbu;
 • nodrošināt darba aizsardzības prasībām atbilstošus darba apstākļus un iepazīstināt probācijas klientus ar darba devēja darba aizsardzības un darba kārtības noteikumiem;
 • nodrošināt probācijas klientu ar darba veikšanai nepieciešamajiem darbarīkiem un instrumentiem un aizsardzības līdzekļiem;
 • uzraudzīt, lai probācijas klients ierādīto darbu veiktu saskaņā ar sastādīto darba grafiku;
 • pēc teritoriālās struktūrvienības pieprasījuma sniegt informāciju par probācijas klienta nostrādāto stundu skaitu;
 • sniegt informāciju par kontaktpersonu, kura uzrauga, kā probācijas klients veic darbu;
 • informēt teritoriālo struktūrvienību par probācijas klienta neierašanos piespiedu darba izpildes vietā vai soda izpildes nosacījumu un kārtības neievērošanu;
 • pēc sastādītā darba grafika termiņa beigām ar savu parakstu apliecināt, ka probācijas klients noteiktā laikā ir veicis piespiedu darbu.

 

Darba devēja tiesības:

 • pieprasīt un saņemt no teritoriālās struktūrvienības informāciju par kriminālsoda piespiedu darbs – būtību, tā izpildes organizēšanu un citiem ar to saistītiem jautājumiem;
 • pieprasīt un saņemt teritoriālās struktūrvienības sagatavotu norīkojumu par probācijas klienta piespiedu darba veikšanu pie konkrētā darba devēja un kontroles reģistra veidlapu.

 

Pozitīvi piemēri nodarbinot probācijas klientus:

Atbilstoši izglītībai un prasmēm probācijas klienti ir veikuši telpu kapitālo remontu, ieklājuši bruģi, ieklājuši flīzes, remontējuši ūdenstorņa ūdenssūkni, veikuši betonēšanas darbus, ierīkojuši kanalizāciju, mūrējuši apkures katlu, ievilkuši elektroinstalāciju, labojuši dīzeļģeneratoru, tīrījuši dūmvadus, veikuši metināšanas darbus, izgatavojuši galdus un solus, veica santehnikas nomaiņu, pavārs Nodibinājumā „Fonds Agape” gatavoja ēdienu, kinoloģe socializēja suņus biedrībā „Dzīvnieku aizsardzības grupa”, Liepājas mākslas vidusskolas absolvents pirmsskolas izglītības iestādē apgleznoja sienas, probācijas kliente pēc profesijas sekretāre izveidoja muzeja priekšmetu - eksponātu uzskaites un reģistrācijas kartotēku biedrībā, pirmsskolas izglītības iestādē klients veica datu ievadi datorprogrammā - kārtoja elektronisko bibliotēku, probācijas kliente ar labām angļu valodas zināšanām tulkoja izglītojošu materiālu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā (par iespējām noslēgt attiecīgu līgumu) lūdzu vērsties Dienesta Izlīguma, Izvērtēšanas ziņojumu, Piespiedu un sabiedriskā darba departamenta Piespiedu un sabiedriskā darba nodaļā pa tālruni – 67021190 vai e-pastā: psd@vpd.gov.lv , vai attiecīgajā Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā vai filiālē, kuras teritorijā Jūsu iestāde (uzņēmums) atrodas. Informācija par Dienesta teritoriālajām struktūrvienībām un filiālēm ir pieejama Dienesta mājas lapā: www.probacija.lv    sadaļā „Kontakti”.

 

 


[1] Latvijas Sodu izpildes kodeksa 137.pants, Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumi Nr.119 „Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs izpildi”, Valsts probācijas dienesta 2011.gada 28.februāra rīkojuma Nr.9005-6/43 „Par kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes organizēšanu” 1.pielikums.