Izvērtēšanas ziņojums

Izvērtēšanas ziņojumus Valsts probācijas dienests sagatavo pēc tiesas, prokurora vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma. 

Izvērtēšanas ziņojuma mērķis ir noteikts Valsts probācijas dienesta likumā: 

 • sniegt vispusīgu, objektīvu informāciju, uz kuras pamata tiks izlemts jautājums par probācijas klientam nosakāmo sodu vai pienākumiem uzraudzības ietvaros, ņemot vērā viņa domāšanas veidu, uzvedību, attieksmi un noziedzīga nodarījuma izdarīšanu veicinošos sociālos apstākļus,  

 • sniegt informāciju par aizskarto cietušā tiesību vai likumisko interešu atjaunošanu vai tās iespēju. 

Izvērtēšanas ziņojuma sagatavošanas kārtību, tajā iekļaujamās informācijas apjomu un sniegšanas kārtību nosaka  2011. gada 5.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.271 „Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību”. 

 

Izvērtēšanas ziņojumā tiek iekļauta informācija par: 

 • noziedzīgo nodarījumu, par kuru probācijas klients tiek apsūdzēts vai ir notiesāts; 

 • probācijas klienta ģimenes dzīves vēsturi un sociālajiem apstākļiem dzīvesvietā; 

 • probācijas klienta nodarbinātības vēsturi, ienākumiem, finanšu vadību un izglītību; 

 • probācijas klienta draugiem, paziņu loku, interesēm, vaļaspriekiem un brīvā laika nodarbēm; 

 • probācijas klienta uzvedību, emocionālo stabilitāti; 

 • probācijas klienta fizisko un garīgo veselību, alkohola, psihotropo un toksisko vielu lietošanu vai procesu atkarībām; 

 • probācijas klienta iepriekšējiem likumpārkāpumiem un sodu izpildes gaitu; 

 • iepriekš minēto faktoru ietekmi uz jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamību; 

 • cietušā aizskartajām tiesībām vai likumiskajām interesēm un to atjaunošanu vai tās iespēju; 

 • dienesta viedokli par probācijas klientam nosakāmo sodu vai uzraudzības pienākumiem.  

Izvērtēšanas ziņojuma sagatavošanas procesā, lai izvērtēšanas ziņojumā iekļautā informācija būtu vispusīga un objektīva, sagatavotājs apzina plašu informācijas sniedzēju loku: probācijas klienta ģimenes locekļus, draugus, darba devēju, izglītības iestāžu pārstāvjus, cietušos utt., kā arī tiek pieprasīta informācija no iestādēm: policijas, sociāliem dienestiem, bāriņtiesām, ārstniecības iestādēm u.c. Individuālās pārrunas ar visām personām, izņemot cietušos un iestādes, notiek ar probācijas klienta atļauju. 

Sagatavojot izvērtēšanas ziņojumu par nepilngadīgo probācijas klientu izvērtēšanas ziņojuma sagatavošanas procesā aktīvi tiek iesaistīts nepilngadīgā probācijas klienta likumiskais pārstāvis – individuālas pārrunas veic likumiskā pārstāvja klātbūtnē.  

Izvērtēšanas ziņojuma mērķis nepārprotami paredz, ka izvērtēšanas ziņojumu var sagatavot tikai gadījumos, kad ir veiktas individuālas pārrunas ar probācijas klientu. Nav iespējams sniegt objektīvu, vispusīgu informāciju, uz kuras pamata tiks izlemts jautājums par probācijas klientam nosākamo sodu vai pienākumiem uzraudzības ietvaros, neņemot vērā viņa domāšanas veidu, uzvedību, attieksmi, ko vērtēt var tikai pēc individuālām pārrunām ar probācijas klientu.  

Izvērtēšanas ziņojumā tiek akcentēts cietušā aizskarto tiesību vai interešu atjaunošanas iespēju jautājums. Gadījumos, kad tikšanās ar cietušo ir iespējama, izvērtēšanas ziņojuma sagatavotājs apkopo informāciju par aizskarto cietušā tiesību vai likumisko interešu atjaunošanu vai tās iespēju un informācija tiek iekļauta izvērtēšanas ziņojumā.