Jaunumi

Ārlietu ministrija piešķirs līdzekļus Tiesu administrācijas un Valsts probācijas dienesta projektam “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu”

Sekojot Ārlietu ministrijas 2016.gada 5.jūlija paziņojumam par lēmumu granta projektu konkursa ietvaros piešķirt finansējumu sešiem augstāko vērtējumu saņēmušajiem projektiem, izmantojot papildus finansējumu 100 000 eiro apjomā, Ārlietu ministrijas finansējums tiks piešķirts arī Tiesu administrācijas un Valsts probācijas dienesta iesniegtajam projektam “Sadarbības attīstība starp Gruzijas un Latvijas institūcijām ar mērķi paaugstināt tiesu pieejamību, veicināt uzticēšanos tiesām un tiesībaizsardzības iestādēm un stiprināt tiesiskumu.

Projekta mērķis ir veicināt procesu efektivitāti un kvalitāti tiesu un tiesībaizsardzības iestādēs, sniedzot ieguldījumu labas pārvaldības attīstībā, tiesiskuma vērtību un likuma varas stiprināšanā.

Projekta ietvaros piedāvāts rīkot Gruzijas Augstākās tiesas, Gruzijas Nacionālās probācijas aģentūras un Gruzijas Tieslietu ministrijas ekspertu, kā arī vadības līmeņa vizītes uz Latviju š.g. septembrī un novembrī, tiekoties ar sadarbības iestāžu pārstāvjiem.

Tāpat piedāvāts rīkot konferenci Jaunākās tendences, veicinot procesu efektivitāti tieslietu jomā Tbilisi, Gruzijā š.g. oktobrī. Programmā piedāvāts iekļaut aspektus, kas saistīti ar procesu efektivitāti kā tiesu, tā arī probācijas jomā, kas nodrošinātu starpdisciplināro pieeju un plašāku skatījumu. Konferences secinājumus apkopo Rīcības plānā.

Plānotas Latvijas ekspertu vizītes uz Gruziju, sniedzot padziļinātu ekspertīzi, tiekoties ar plašāku ekspertu loku. Paredzēta arī memoranda noslēgšana starp Valsts probācijas dienestu (Latvija) un Nacionālo probācijas aģentūru (Gruzija), definējot turpmākos attīstības sadarbības virzienus probācijas un tiesiskuma stiprināšanas attīstībai Gruzijā.

Ņemot vērā to, ka projektā ir iesaistītas vairākas iestādes kā Latvijas, tā arī Gruzijas pusē, kuru kompetencē ir nozīmīgāko reformu īstenošana tieslietu jomā, tas paver iespējas ciešākas un padziļinātākas sadarbības attīstībai ilgtermiņā.
 

 

Papildinformācija:

Vjačeslavs Mitņičuks

Tiesu administrācijas

Sabiedrisko attiecību speciālists

Tālrunis: 67063802

E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv

www.ta.gov.lv

Twitter: @tiesuadm