Jelgava

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts probācijas dienests

 

Lomonosova ielā 9, Rīga, LV - 1019

Kontaktinformācija:

Administratīvās un finanšu vadības departamenta vadītāja

Sanita Škribļaka

tālr.: 67021199, e-pasts: nodrosinajums@vpd.gov.lv

Nomas objekts:

Valsts probācijas dienesta  Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana, apmeklētāju pieņemšana

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Jelgavas pilsētas centrā ar labu infrastruktūru, sabiedriskā transporta piekļuves iespējām, kājām, automašīnu.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts probācijas dienesta  Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšana, apmeklētāju pieņemšana

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas Objekta nedzīvojamo telpu nomas līguma  darbības termiņš ir līdz 5 (pieciem) gadiem gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums nomāt telpas bez pārbūves, savukārt, ja komisija pieņem lēmumu nomāt telpas ar pielāgošanu/pārbūvi  un/vai telpas atbilst Iesniegšanas kārtības 2.pielikumā noteiktajām telpu prasībām,  nomas līguma  darbības termiņš ir līdz 12 (divpadsmit) gadiem.

Nomas līgumu paredzēts slēgt ar 2020. gada janvāri.

Nepieciešamā platība:

Sk. Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Sk. Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā: “Nekustamā īpašuma noma Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības darbības nodrošināšanai”.

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā:

Līdz 2019. gada 17. jūnija plkst. 14:00

 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts probācijas dienests 

Juridiskā departaments

Lomonosova iela 9, Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Dokumentācija


1. Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība;

2. 4.pielikums Telpu izmaksu aprēķins.

3.Kabīņu parametri.