Jūrmala

Nomnieka nosaukums un adrese:

Valsts probācijas dienests

 

Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019

Kontaktinformācija:

Administratīvās un finanšu vadības departamenta vadītāja

Sanita Škribļaka

tālr.: 67021199, e-pasts: nodrosinajums@vpd.gov.lv

Nomas objekts:

Nekustamā īpašuma noma Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Jūrmalas nodaļas darbības nodrošināšanai.

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts:

Nomas objekta atrašanās vieta: Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ar labu infrastruktūru, sabiedriskā transporta piekļuves iespējām, kājām, automašīnu. Vēlams Slokā vai Kauguros.

Nomas objekta lietošanas mērķi:

Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Jūrmalas nodaļas darbības nodrošināšana, apmeklētāju pieņemšana.

Paredzamais nomas līguma termiņš:

Nomas Objekta nedzīvojamo telpu nomas līguma  darbības termiņš ir līdz 5 (pieciem) gadiem gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums nomāt telpas bez pārbūves, savukārt, ja komisija pieņem lēmumu nomāt telpas ar pielāgošanu/pārbūvi  un/vai telpas atbilst Iesniegšanas kārtības 2.pielikumā noteiktajām telpu prasībām,  nomas līguma  darbības termiņš ir līdz 12 (divpadsmit) gadiem.

Nomas līgumu paredzēts slēgt ar 2020. gada 1. janvāri.

Nepieciešamā platība:

Sk. Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība

Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis:

Sk. Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība

Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

Noteiktas Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtībā: "Nekustamā īpašuma noma Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Jūrmalas nodaļas darbības nodrošināšanai".

 

Piedāvājumu iesniegšana:

 

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājas lapā:

Līdz 2019. gada 15. jūlija plkst. 14:00

 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas vieta:

Valsts probācijas dienests 

Juridiskais departaments

Lomonosova iela 9, Rīga, LV–1019

Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem:

Nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem"

Dokumentācija

1. Nekustamā īpašuma nomas piedāvājuma iesniegšanas kārtība ar pielikumiem