Valsts probācijas dienesta (turpmāk tekstā – Dienests) kopējie izdevumi 2020.gadā paredzēti 9 291,54 tūkst. eiro apmērā.
Dienesta pamatdarbības budžets 2020.gadā tika palielināts par:
    
     969,09 tūkst. eiro - palielināti izdevumi Dienesta nodarbināto atlīdzībai, tai skaitā papildus trīs amata vietas;
         8,22 tūkst. eiro – palielināti Preču un pakalpojumu izdevumi;

Valsts probācijas dienesta pamatbudžeta plānotie izdevumi 2020.gadā sastāda 9 291,54 tūkst. eiro. 2020.gadā Valsts probācijas dienesta darbinieku atlīdzībām plānotā summa ir 7 706,04 tūkst. eiro, preču un pakalpojumu iegādei – 1 573,30 tūkst. eiro,  maksājumiem starptautiskajās institūcijās un programmās – 3,7 tūkst. eiro, pamatkapitāla veidošanai – 12,2 tūkst. eiro.

Valsts probācijas dienesta pamatbudžetā ir iekļauti gan izdevumi dienesta pamatdarbības nodrošināšanai, gan izdevumi, ko dienests veic saskaņā ar uzņemtajām starptautiskajām saistībām.

Valsts probācijas dienesta 2020.gada budžetā paredzēti resursi dalības maksas iemaksām Eiropas probācijas konfederācijai (CEP - Confederation of European Probation) 3,1 tūkst. eiro apmērā, kā arī organizācijā “Eiropas forums taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice)” 0,7 tūkst. eiro apmērā.

Valsts probācijas dienesta kopējā budžetā ir paredzēti līdzekļi arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu (2014-2020) īstenošanas projektu, un tieši projekta “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana”, projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/011” (turpmāk tekstā – ERAF Projekts) īstenošanai, tajā skaitā atlīdzības izmaksai, preču un pakalpojumu izdevumu segšanai, kā arī pamatkapitāla veidošanai. Kopējais līdzekļu apjoms ERAF Projekta aktivitātēm 2020. gada budžetā sastāda 92,68 tūkst. eiro.

Valsts probācijas dienesta 2020.gada budžeta apakšprogrammu tāmes:

https://www.kase.gov.lv/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames