Par projektu

2009.gada 30.jūnijā darbību uzsāka Valsts probācijas dienesta izstrādātais projekts "Par dzimumnoziegumiem notiesāto personu uzvedības korekcijas sistēmas attīstīšana Latvijā". Projekts Nr.LV0068 realizēšanai saņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību (85% no kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās summas).

Projekta mērķis ir veicināt par dzimumnoziegumu izdarīšanu notiesāto personu resocializācijas un sociālās uzvedības korekcijas darba efektivitāti. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir plānotas šādas aktivitātes:

  • speciālistu apmācības darbam ar dzimumnoziegumus izdarījušām personām un dzimumnoziegumus izdarījušo personu recidīva riska novērtēšanas instrumentu ieviešana;
  • dzimumnoziegumus izdarījušo personu, kuras atrodas sabiedrībā, grupas terapijas programmas ieviešana;
  • starpinstitucionālās sadarbības darba grupas izveide sabiedrības aizsardzībai no bīstamiem likumpārkāpējiem;
  • nepieciešamā atbalsta sniegšanas dzimumnoziegumu upuriem, jo īpaši bērniem, sistēmas attīstīšana.

Pasaules praksē plaši tiek izmantotas efektīvas metodes, ar kuru palīdzību iespējams samazināt dzimumnoziegumus izdarījušo personu recidīva līmeni. Projekta ietvaros paredzēts šīs metodes ieviest arī Latvijā, liekot pamatus kompleksai un visaptverošai sistēmai dzimumnoziegumus izdarījušo personu uzraudzības un sociālās uzvedības korekcijas sistēmai. Tas tiks darīts cieši sadarbojoties ar starptautiskā līmenī atzinību guvušiem ekspertiem no Lielbritānijas un Kanādas. Projekta aktivitāšu īstenošanai pieaicināti arī partneri no Latvijas - Ieslodzījuma vietu pārvalde un nevalstiskā organizācija „Dardedze". Tāpat projekta mērķu sasniegšanā tiks izmantota Norvēģijas Tieslietu ministrijas, Lielbritānijas Valsts likumpārkāpēju uzraudzības dienesta un Britu Kolumbijas (Kanāda) sabiedrības korekcijas nodaļas (Community Corrections Branch in British Columbia) pieredze un zināšanas.

Projekts ir vērsts uz tieslietu sistēmas attīstīšanu un atbilst Finanšu instrumenta prioritātes „Tieslietas" apakšprioritātēm „Probācijas sistēmas stiprināšana" un „Ieslodzījuma vietu ēku standarta uzlabošana un personāla apmācība".

Projekts ilgs līdz 2011.gada aprīlim, apgūstot 722 675 eiro