Probācijas programmas

Probācijas programmas ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir veicināt probācijas klienta integrāciju sabiedrībā. Tās tiek īstenotas, lai panāktu izmaiņas probācijas klientu uzvedībā, ar mērķi atturēt viņus no turpmākiem pārkāpumiem un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā. Probācijas programmu īstenošana paredzēta gan probācijas klientiem, gan personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu. Piedaloties programmā, klients iemācās reaģēt uz situācijām, nepārkāpjot likumu.

Probācijas programmās iesaista klientus, kuriem ar tiesas nolēmumu vai prokurora lēmumu ir uzlikts pienākums piedalīties probācijas programmās, vai ir pieņemts Valsts probācijas dienesta amatpersonu lēmums,  ar kuru probācijas klientam ir noteikts pienākums piedalīties konkrētā probācijas programmā, kā arī augsta un vidēja riska probācijas klientus (riska un vajadzību novērtējums), kuriem iesaistīšana probācijas programmās ir paredzēta uzraudzības plānā.

Probācijas klienti, kuri izdarījuši noziedzīgu nodarījumu pret personas tikumību vai dzimumneaizskaramību, tiek iesaistīti attiecīgajā  probācijas programmās balstoties uz risku un vajadzību novērtējumu, norādot pamatojumu, un ar mērķi, ka probācijas klienta  iesaistīšana probācijas programmā var mazināt riskus un kriminogēnās vajadzības.

Izstrādājot probācijas programmu īstenošanas mehānismu Latvijā, tika ņemta vērā ārvalstu pieredze un pētījumi, kas liecina, ka atbilstošu probācijas programmu piemērošana probācijas klientiem ir efektīvs darba instruments, ar kura palīdzību var sekmīgi mainīt likumpārkāpēju uzvedību. Probācijas programmu īstenošana notiek mazas grupas ietvaros, divu speciāli apmācītu darbinieku vadībā. Programmu nodarbības laikā grupas dalībnieki analizē dažādas piedāvātās situācijas, dalās problēmu risināšanas pieredzē, diskutē.