Projeksts „ Atbalsts Moldovas probācijas sistēmas kapacitātes stiprināšanai”

2014.gada 23.aprilī  starp Ārlietu ministriju un Valsts probācijas dienestu tika noslēgta vienošanās Nr.ĀM/2014/1 „Par projekta „ Atbalsts Moldovas probācijas sistēmas kapacitātes stiprināšanai” .

 

Latvijas un Moldovas probācijas dienesti sadarbojas kopš 2005.gada.

2013.gadā tika īstenots projekts „Atbalsts Moldovas tieslietu sistēmas institucionālās kapacitātes stiprināšanai”, kura ietvaros Latvijas nacionālo ekspertu vizītes Moldovas Republikā laikā tika organizētas Moldovas probācijas dienesta darbinieku praktiskas apmācības, konsultācijas. Sadarbības ietvaros Valsts probācijas dienesta eksperti vizītē Moldovā veica mācības „Motivējoša intervēšana”, novadīja profesionālā atbalsta pasākumu – supervīziju, dienesta eksperti sagatavoja rekomendācijas probācijas programmas īstenošanai Moldovā.

Šīs projekts ir loģisks iepriekšējo gadu sadarbības un 2013.gadā īstenotā projekta turpinājums, kas izstrādāts, ņemot vērā Moldovas puses identificētās problēmas un aktuālos jautājumus. Projekta fokusā divu probācijas funkciju normatīvais regulējums – izvērtēšanas ziņojuma sniegšana un piespiedu darba izpildes organizēšana. Paredzēts izpētīt esošo normatīvo regulējumu un sniegt rekomendācijas tā pilnveidei Moldovā. Projekta ietvaros notiks divas VPD pārstāvju vizītes uz Moldovu (1) seminārs par piespiedu darba organizēšanu, 2) darba grupas informācijas iegūšanai un precizēšanai rekomendāciju izstrādei par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajā regulējumā). Projekta noslēgumā paredzēta Moldovas pārstāvja vizīte uz Latviju projekta rezultātu novērtēšanai un turpmākas sadarbības virzienu noteikšanai.

 

Projekta mērķis - stiprināt Moldovas probācijas dienestu, sniedzot rekomendācijas normatīvā regulējuma pilnveidei probācijas funkciju izpildes jomā.

 

Projekta ieviešanas laiks 2014.gada 8.maijs- 5.decembris.    

Piešķirtais finansējums EUR 20 000.