Projekts „Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana”

                                         

2008. gada 9. jūlijā darbību uzsāka Valsts probācijas dienesta izstrādātais projekts „Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana", kas tapis sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Norvēģijas Izlīguma Departamenta atbalstu. Projekta realizēšanai saņemts atbalsts no Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta.

Projekts izveidots, lai rastu saturiski un strukturāli vienotu pieeju apmācību un pētnieciskā darba organizēšanā Valsts probācijas dienestā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē Latvijā. Projekta mērķis ir paaugstināt probācijas sistēmā un ieslodzījuma vietās nodarbināto kompetenci un darba kvalitāti. Kvalitatīva darbinieku apmācība un pētījumu veikšana probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmā uzlabos likumpārkāpēju uzraudzības un likumpārkāpumu novēršanas efektivitāti nākotnē.

Projekta aktivitāšu galvenie mērķi ir:

1.      apmācību programmu pilnveidošana un politiskās plānošanas dokumentu izstrādāšana, kuru mērķis ir uzlabot Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbību mācību un pētnieciskajā jomā;

2.      administratīvās kapacitātes stiprināšana Valsts probācijas dienestā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē, piesaistot kompetentus ekspertus;

3.      ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku zināšanu pilnveidošana, izmantojot īpaši izstrādātas treniņu un mācību programmas.

Projekts ietilpst EEZ Finanšu instrumenta prioritātes „Tieslietas" apakšprioritātēs un īpaši atbalstāmajās aktivitātēs „penitenciārās un postpenitenciārās sistēmas darbinieku izglītošana" un „probācijas sistēmas stiprināšana". Projektā identificētie uzdevumi saskan gan ar Tieslietu ministrijas, Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes izvirzītajiem mērķiem, gan ar „Latvijas nacionālās attīstības plānā 2007 - 2013. gadam" ietvertajiem uzdevumiem.

Projekta aktivitātes realizētas Latvijā, Norvēģijā un Eiropas Savienības  valstīs, kopumā izstrādājot 2 pētījumus un 3 mācību programmas.

Projekts ilga 30 mēnešus, apgūstot 869 996 eiro.

Projekta rezultāti