Projekts „Probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana”

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekts „Probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana" Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/001/20

Finansējuma saņēmējs: Valsts probācijas dienests, reģ. nr.90001625082

Adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011

Tālrunis: 67021138, fakss:67021139

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

2011.gada 1.aprīlī darbību uzsāka Valsts probācijas dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts „Probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana".

Projekta mērķis ir probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot probācijas klientiem pieejamu un profesionālu probācijas programmu īstenošanu. Šis mērķis tiks sasniegts, izstrādājot programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas metodoloģiju, veicot programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanu un ieviešot pasākumus programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšanai.

Probācijas programmu īstenošana probācijas klientiem - ir viena no Valsts probācijas dienesta funkcijām. Probācijas programmu īstenošana ir vērsta uz probācijas klienta (likumpārkāpēja) uzvedības korekciju, kuras rezultātā likumpārkāpējs atturēsies no likuma pārkāpumiem un tiks nodrošināta sabiedrības drošība. Nodrošinot probācijas programmu īstenošanas kvalitāti, var panākt noziedzības recidīva līmeņa būtisku samazināšanu. Probācijas programmās piedalās probācijas klienti, kuriem šīs pienākums uzlikts ar tiesas nolēmumu vai prokurora lēmumu, kā arī tie probācijas klienti, kuri izradīja interesi un vēlmi izmantot šo pakalpojumu.

Projektā ietvaros izstrādāto metodoloģiju savā darbā izmantos Valsts probācijas dienestā visā Latvijas teritorijā. Apmācībās darbam ar probācijas klientu, piemērojot probācijas programmas, tādējādi efektīvi izmantojot pieejamos resursus un klientorientētas saskarsmes principus, piedalīsies 72 dienesta darbinieki. Vairāki probācijas klientu lietu vadītāji visā Latvijā uzlabos sava darba kvalitāti, strādājot ar probācijas klientiem, izmantojot projektā ietvaros izstrādātus informatīvus izdales materiālus par programmām.

Ieguvēji projekta īstenošanā būs vairāk kā 1500 probācijas klienti ik gadu, kuri piedalīsies programmās. Kopumā ap 20 000 probācijas klienti ik gadu, kuri tiks labāk informēti par probācijas programmām varēs pilnvērtīgāk sadarboties ar profesionāli sagatavotiem probācijas darbiniekiem, kā arī veiksmīgi iekļauties sabiedrībā kopumā.     

Projekta plānotie rezultāti:

1) Tiks izstrādāta probācijas programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas metodoloģija.

2) Tiks veikta probācijas programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšana.

3) 72 probācijas programmu vadītāji un klientu lietu vadītāji piedalīsies apmācībās probācijas programmu resursu efektīvai izmantošanai un klientorientētas saskarsmes veidošanai „Resursu menedžments".

4) Tiks izstrādāti informatīvie materiāli par probācijas programmām (paredzēti probācijas klientu informēšanai).

5) Probācijas programmu materiāli tiks pārtulkoti un adaptēti probācijas klientiem, kuriem ir nepietiekamas valsts valodas zināšanas. 

Projekts ir vērsts uz darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana"1.5.1.pasākuma „labāka regulējuma politika"1.5.1.3.aktivitātes „Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana"1.5.1.3.2.apakšaktivitāti „publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī" mērķi, t.i. nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu. Projekts ilgs līdz 2011. gada septembrim, apgūstot 25 854 LVL.