Resocializācijas departamenta Probācijas programmu nodaļas vadītājs/-a (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem: 

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām; 

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālo zinātņu jomā; 

- pieredze darbā ar likumpārkāpējiem probācijas jomā, pieredze darbā ar grupām; 

- izpratne valsts pārvaldes jautājumos, t.sk. par nozares politikas plānošanu un ieviešanu, dienesta struktūru, nodarbināto kompetenci; 

- izpratne krimināltiesībās, kriminālprocesā, kriminālsodu izpilde un bērnu tiesību aizsardzības jomās; 

- izpratne par taisnīguma atjaunošanas pieejām; 

- izpratne par valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora resursu nozīmi darbā ar probācijas klientiem; 

- izpratne par dienesta funkciju īstenošanu; 

- prasme plānot, vadīt un organizēt cilvēkresursus; 

- padziļinātas zināšanas likumpārkāpēju psiholoģijā un uzvedības korekcijā; 

- prasmes vadīt sociālpsiholoģiskos treniņus; 

- zināšanas par riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu praktisko sasaisti ar probācijas klientu uzraudzību, t.sk. probācijas programmu īstenošanu; 

- prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; 

- zināšanas dokumentu pārvaldības jautājumos; 

- pārliecinošas prezentācijas, komunikācijas un sadarbības prasmes; 

- laba rakstu valoda, prasme skaidri, argumentēti un pārliecinoši izteikties mutvārdos un rakstītos tekstos; 

- vēlamas angļu valodas zināšanas. 

Galvenie pienākumi: 

- pārraudzīt un analizēt politikas īstenošanu probācijas programmu, t.sk sociālās uzvedības korekcijas programmu, īstenošanas jomā; 

- plānot, vadīt un organizēt sev tiešā pakļautībā esošo nodarbināto darbu, kontrolēt nodaļai doto uzdevumu izpildi; 

- nodrošināt probācijas klientu lietu vadības, t.sk. probācijas programmu īstenošanas, kvalitātes rādītāju analīzi un sniegt priekšlikumus, kas vērsti uz kvalitātes rādītāju paaugstināšanu; 

- organizēt un sniegt metodisku un konsultatīvu atbalstu dienesta nodarbinātajiem; 

- organizēt mācību satura, informatīvo un metodisko materiālu izstrādi un aktualizēšanu, nodrošināt mācību un atbalsta pasākumu īstenošanu; 

- nodrošināt un koordinēt probācijas programmu monitorēšanu; 

- nodrošināt probācijas programmu sagatavošanu licencēšanai; 

- nodrošināt probācijas programmu vadītāju atlasi un prasmju novērtēšanu; 

- atbilstoši saņemtajam uzdevumam izstrādāt tiesību aktu, t.sk. normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus; 

- profesionālo kompetenču uzturēšanai vadīt probācijas programmas; 

- apzināt ārvalstu aktualitātes, pieredzi un sniegt priekšlikumus progresīvās pieredzes ieviešanai. 

Piedāvājam: 

- mēnešalgu no EUR 1052,00 līdz EUR 1287,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 

- veselības apdrošināšanas polisi (ar līdzmaksājumu) no pirmās darba dienas; 

- iespēju izjust gandarījumu, ko sniedz darbs, mainot likumpārkāpēju domāšanas veidu un dzīves vērtības; 

- dinamisku un atbildīgu darbu valsts pārvaldē, draudzīgu kolektīvu; 

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas; 

- iespēju piemērot elastīgu darba laiku (uzsākot darba dienu par stundu agrāk, doties mājās par stundu agrāk vai, uzsākot darba dienu par stundu vēlāk, doties mājās par stundu vēlāk); 

- darba vietu Rīgā, Lomonosova ielā 9. 

Pretendentiem pieteikties līdz 2019. gada 9. oktobrim, aizpildot Valsts probācijas dienesta mājas lapas www.vpd.gov.lv sadaļā “Aktualitātes/Vakances” atrodamo pieteikuma veidlapu, kas ar norādi “Probācijas programmu nodaļas vadītājs” jāiesniedz: - nosūtot uz elektroniskā pasta adresi darbs@vpd.gov.lv; 

- nosūtot pa pastu - Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019; 

- iesniedzot personīgi Lomonosovā ielā 9, Rīgā. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67021178 vai Valsts probācijas dienesta mājas lapā www.vpd.gov.lv. 

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri būs iesnieguši prasībām atbilstoši aizpildītu pieteikuma veidlapu, kā arī būs atbilstoši izvirzītajām prasībām. Gadījumos, kad atlases konkursam tiks iesūtīti prasībām neatbilstoši pieteikuma dokumenti, tie tiks neatgriezeniski dzēsti. 

Personāla atlase tiks organizēta trīs kārtās, no kurām pirmajā kārtā tiks veikta dokumentu izvērtēšana, otrajā kārtā tiks veikta pretendentu rakstveida zināšanu pārbaude un trešajā kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju. Personāla atlase notiks Valsts probācijas dienestā – Lomonosova ielā 9, Rīgā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk - VDAR) 13. pantu, Valsts probācijas dienests informē, ka: 

- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; 

- iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts probācijas dienests, kontaktinformācija: Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019.