Valsts probācijas dienesta darbības nodrošināšana ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību

Pamatojoties uz likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 14. pantu un Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums Nr.103), lai sabiedrības drošības interesēs nodrošinātu nepārtrauktu un efektīvu Valsts probācijas dienesta (turpmāk – Dienests) darbību, vienlaikus ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību valstī:

 

  • Ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu MK rīkojumā Nr. 103 paredzētos pasākumus, kas noteikti ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā, Valsts probācijas dienestam (Dienests) ir tiesības:

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas Dienesta uzraudzībā, mainīt dzīvesvietu;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas Dienesta uzraudzībā, noteiktā dienā un laikā uzturēties noteiktā sabiedriskajā vietā;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas Dienesta uzraudzībā, izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijās;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas Dienesta uzraudzībā, noteiktā dienā un laikā tuvoties noteiktam objektam, vietai vai iestādei;

- neatļaut probācijas klientam, kurš atrodas Dienesta uzraudzībā, izbraukt ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām;

- neatļaut probācijas klientam, kuram Dienests nodrošina kriminālsoda – piespiedu darbs izpildi, izbraukt no valsts.

 

  • Apturēt probācijas programmu īstenošanu.

 

  • Ja Covid-19 infekcijas izplatības dēļ nav iespējams nodrošināt probācijas klientam piemērotā kriminālsoda – piespiedu darbs izpildi, tai skaitā ievērot Krimināllikuma 40.pantā un Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumu Nr.119 “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi” 9.punktā minētos nosacījumus, Dienests uz noteiktu laiku var apturēt kriminālsoda – piespiedu darbs izpildi.

 

  • Ja Covid-19 infekcijas izplatības dēļ nav iespējams nodrošināt probācijas klientam piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs izpildi, tai skaitā ievērot likuma “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” 11.pantā un Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.711 “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi” 13.punktā minētos nosacījumus, Dienests uz noteiktu laiku var apturēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs izpildi.