Valsts probācijas dienesta rekvizīti

   

 

Adrese:

Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019

Tālrunis:

67021138

Fakss:

67021139

E-pasts:

pasts@vpd.gov.lv

 

 

 

 

Reģ.Nr.

90001625082

Banka:

Valsts kase

Swift:

TRELLV22

Konts:

LV67TREL2190467011000