Valsts probācijas dienesta vadītājs

Valsts probācijas dienesta vadītājs kopš 2013. gada 13.novembra


Mihails Papsujevičs

Dzimis: 1980.gada 1. oktobrī Latvijā, Krāslavā

Izglītība:
Latvijas Policijas akadēmija, Publisko tiesību nodaļa

Sociālo zinību bakalaura grāds/ profesionālais maģistra grāds/ jurista kvalifikācija

Rīgas 84.vidusskola
Asūnes pamatskola

Profesionālā darbība:

Valsts probācijas dienesta Uzraudzības un probācijas programmu departamenta vadītājs – dienesta vadītāja vietnieks (2011. – 2013.)

Eksperts probācijas jomā, ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja (UNODC) programmu biroja īstenotajā un Eiropas Savienības līdzfinansētajā projektā

,,Ieslodzījuma vietu sistēmas reforma Kirgizstānā” (2011. gada novembris)

Projekta koordinators, Valsts probācijas dienesta un UNODC projekts ,,Motivējošā intervēšana darbā ar narkotiku lietotājiem - prasmju treniņš Valsts probācijas dienesta un policijas darbiniekiem” (2011. gada aprīlis – novembris)

Valsts probācijas dienesta Uzraudzības nodaļas vadītājs (2005. – 2011.)

Projekta vadītājs, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts ,,Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes stiprināšana” (2009. – 2011.)

Valsts probācijas dienesta Bauskas teritoriālās struktūrvienības vadītājs

(2004. – 2005.)

Vecākais inspektors Rīgas Pašvaldības policijas Ziemeļu rajona pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļā (1999. – 2004.)

Papildus:
Piedalījies vairāku gan Latvijas, gan citu valstu projektu aktivitāšu, kas saistītas ar kriminālsodu izpildes jomu, īstenošanā, vadot apmācību seminārus, sagatavojot eksperta ziņojumus un uzstājoties konferencēs.

Valodu prasme:
Latviešu – dzimtā
Krievu – teicami
Angļu – labi