Valsts probācijas dienestu apmeklē tieslietu ministrs J.Bordāns

TM J.Bordāna vizīte VPD

Trešdien, 13.martā, iepazīšanās vizītē Valsts probācijas dienestu (VPD) apmeklēja tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Vizītes laikā tieslietu ministru ar aktualitātēm VPD darbā iepazīstināja VPD vadītājs Mihails Papsujevičs. Galvenās pārrunātās tēmas skāra: kriminālsodu politikas un tās izpildes tendences, kā arī VPD īstenoto strukturālo reformu, kuras rezultātā pilnveidota darba organizācija dienesta struktūrvienībās. Tikšanās laikā VPD vadītājs uzsvēra nepieciešamību turpināt attīstību darbā ar jauniešiem, veicinot uzlabojumus gan kriminālsodu izpildē, gan turpinot kriminālsodu politikas attīstību. Abas puses bija vienisprātis, ka nepilngadīgie un jaunieši ir tā sabiedrības daļa, kurai jāpievērš vislielākā uzmanība. Jaunieši ir visaugstākā recidīva riskam pakļautā personu grupa, savukārt profesionālam darbam ar šo grupu ir vislielākās iespējas mainīt attieksmi pret dzīvi pozitīvā virzienā.

Tikšanās laikā tieslietu ministrs J. Bordāns apstiprināja nepieciešamību turpmāk padziļināti runāt par tikšanās reizē akcentētajiem jautājumiem un meklēt risinājumus, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju drošību un labklājību, stiprinot kriminālsodu izpildes efektivitāti. Ministrs uzsvēra nepieciešamību stiprināt VPD kapacitāti, ņemot vērā tā pieaugošo lomu kriminālsodu izpildē un probācijas uzraudzības pozitīvo ietekmi uz likumpārkāpēju uzvedības maiņu.

Informācija:

2018.gadā VPD strādāja ar 18182 probācijas klientiem. Visvairāk probācijas klientu bija piespiedu darba jomā (49%) un uzraudzībā (37%).