VPD 2018. gada budžets

Valsts probācijas dienesta (turpmāk tekstā – Dienests) kopējie izdevumi 2018.gadā paredzēti 8 385,9 tūkst. eiro apmērā.

Dienesta pamatdarbības budžets 2018.gadā tika palielināts par:

·     848,6 tūkst. eiro – palielināti izdevumi Dienesta nodarbināto atlīdzībai;

·     120,2 tūkst. eiro – palielināti izdevumi 2014.gadā uzsāktajai jaunajai politikas iniciatīvai “Sociālās uzvedības korekcijas un probācijas programmu efektīva īstenošana probācijas klientiem”, lai nodrošinātu Krimināllikuma pārejas noteikumu (2011.gada 8.jūlija grozījumi Krimināllikumā) 12.punkta izpildi attiecībā uz papildsoda – probācijas uzraudzība – īstenošanu, izveidojot četras jaunās amata vietas;

·     45,0 tūkst. eiro – palielināti izdevumi Norvēģijas finanšu instrumenta projekta ietvaros izveidotās Elektroniskās uzraudzības sistēmas sasaistes izveidošanai ar Probācijas lietu uzskaites sistēmu (PLUS);

·     50,0 tūkst. eiro – palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts probācijas dienesta likuma grozījumos noteikto  probācijas klientu uzraudzības ietvaros paredzēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu līdzfinansēšanu;

·     23,5 tūkst. eiro – palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai (valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes izmaiņas no 23,59% uz 24,09%).

Valsts probācijas dienesta pamatbudžeta plānotie izdevumi 2018.gadā sastāda 8 379,7 tūkst. eiro. 2018.gadā Valsts probācijas dienesta darbinieku atlīdzībām plānotā summa ir 6 737,0 tūkst. eiro, preču un pakalpojumu iegādei – 1 574,8 tūkst. eiro,  maksājumiem starptautiskajās institūcijās un programmās – 3,7 tūkst. eiro, pamatkapitāla veidošanai – 64,2 tūkst. eiro.

Valsts probācijas dienesta pamatbudžetā ir iekļauti gan izdevumi dienesta pamatdarbības nodrošināšanai, gan izdevumi, ko dienests veic saskaņā ar uzņemtajām starptautiskajām saistībām. Valsts probācijas dienesta 2018.gada budžetā paredzēti resursi dalības maksas iemaksām Eiropas probācijas konfederācijai (CEP - Confederation of European Probation) 3,0 tūkst. eiro apmērā, kā arī organizācijā “Eiropas forums taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice)” 0,7 tūkst. eiro apmērā.

Tāpat Valsts probācijas dienesta kopējā budžetā ir paredzēti līdzekļi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanas projektu, un tieši Eiropas Komisijas programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” projekta “Taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana” (“Implementing Restorative Justice with Child Victims”), projekta Nr.JUST/2015/SPOB/AG/VICT/9344 (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanai, tajā skaitā atlīdzības izmaksai un preču un pakalpojumu izdevumu segšanai. Kopējais līdzekļu apjoms Projekta aktivitātēm 2018. gada budžetā sastāda 6,2 tūkst. eiro.

Valsts probācijas dienesta kopējā budžetā ir paredzēti līdzekļi arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu (2014-2020) īstenošanas projektu, un tieši projekta “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana”, projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/011” (turpmāk tekstā – ERAF Projekts) īstenošanai, tajā skaitā atlīdzības izmaksai, preču un pakalpojumu izdevumu segšanai, kā arī pamatkapitāla veidošanai. Kopējais līdzekļu apjoms ERAF Projekta aktivitātēm 2018. gada budžetā sastāda 155 tūkst. eiro.

Valsts probācijas dienesta 2018.gada budžeta apakšprogrammu tāmes: 

Valsts probācijas dienesta pamatfunkciju nodrošināšana un starptautiskās saistības – 04.03.00

Projekts “Taisnīguma atjaunošanas prakses darbā ar cietušajiem bērniem ieviešana” (“Implementing Restorative Justice with Child Victims”), projekta Nr.JUST/2015/SPOB/AG/VICT/9344 – 70.10.00.

Projekts “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana”, projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/011” – 62.07.00 (sk. pielikumu “62.07.00”)