Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Valsts probācijas dienesta amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

Darba samaksa


Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:
Valsts probācijas dienestā amatpersonām (darbiniekiem) mēneša algu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai. Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni saskaņā ar 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".
Amata saimi un līmeni nosaka, klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam. Amatpersonas (darbinieka) kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus:

  • amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējumam;
  • amatpersonas profesionālā pieredze, kas ir būtiska iestādes funkciju veikšanai.