Pētījuma mērķis: Apzināt VPD darbinieku attieksmi pret darbu dienestā, apmierinātību ar to, kā arī viedokļus par aktuālām problēmām sadarbībā un komunikācijā starp struktūrvienībām, kā arī ar kolēģiem to iekšienē.

Pētījuma saturs:

Pētījumā apzinātas atbildes no 138 Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, kas datu vākšanas periodā aizpildīja aptaujas anketas. No tiem 95 ir TSV darbinieki, 20 - TSV vadītāji, 14 - centrālā aparāta darbinieki un 9 - centrālā aparāta nodaļu vadītāji un dienesta vadības pārstāvji.

Pavisam iezīmējās trīs jautājumu pamatbloki:

1)     par apmierinātību ar dienestu un darba apstākļiem kopumā (ieskaitot darba apstākļus un klimatu struktūrvienības iekšienē);

2)     par sadarbības un komunikācijas kvalitāti ar dienesta vadību centrālā aparāta funkciju un atbalsta nodaļām;

3)     par mācībām un mācību vajadzībām.

Darbinieki tika mudināti izteikt piekrišanu vai nepiekrišanu apgalvojumiem, kas parasti skāra kādu darba aspektu, piemēram - „Kopumā esmu apmierināts ar darbu dienestā". Papildus tam tika uzdoti arī atvērtie jautājumi (bez iepriekš definētiem atbilžu variantiem), kur darbiniekam pašam bija jāformulē savs viedoklis. Atvērtie jautājumi skāra nodaļu un tiešo vadītāju stiprās un vājās puses, kā arī priekšlikumus situācijas uzlabošanai vai problēmu risināšanai.