Viens no Izvērtēšanas ziņojuma mērķiem ir sniegt pieprasītājam informāciju par aizskarto cietušā tiesību vai likumisko interešu atjaunošanu vai tās iespēju.(Valsts probācijas dienesta likums, 15. pants.)

Lai šo mērķi sasniegtu, Valsts probācijas dienesta amatpersonas nosūta cietušajam uzaicinājumu ierasties Valsts probācijas dienestā informācijas sniegšanai. Ja cietušais ir nepilngadīga persona, individuālas pārrunas veic likumiskā pārstāvja klātbūtnē. (Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumi Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību", 22. punkts.)

Individuālo pārrunu laikā Valsts probācijas dienesta amatpersonai nepieciešams noskaidrot informāciju, kura saistīta ar noziedzīgā nodarījuma ietekmi uz cietušo, cietušā un probācijas klienta savstarpējām attiecībām, par nepieciešamību iespējamās Valsts probācijas dienesta uzraudzības ietvaros noteikt probācijas klientam pienākumus, kuri veicinās cietušā aizsardzību u.c.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumiem Nr.107 11.punkta prasībām, uzraudzības organizēšanas ietvaros, Valsts probācijas dienesta amatpersonas var noteikt probācijas klientam vienu vai vairākus Latvijas Sodu izpildes kodeksā minētos pienākumus:

1) ievērot aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;

2) ievērot aizliegumu mainīt dzīvesvietu bez Valsts probācijas dienesta piekrišanas;

3) ievērot aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;

4) ievērot aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;

5) ievērot aizliegumu izbraukt no noteiktas administratīvās teritorijas bez Valsts probācijas dienesta atļaujas;

6) ievērot aizliegumu lietot alkoholu un citas apreibinošās vielas;

7) saskaņot ar Valsts probācijas dienesta amatpersonu pārvietošanās maršrutu;

8) piedalīties vienā vai vairākās probācijas programmās;

9) ievērot aizliegumu iegādāties, nēsāt vai glabāt noteiktus priekšmetus;

10) ievērot aizliegumu tuvoties noteiktiem objektiem, vietām vai iestādēm;

11) kriminogēna rakstura problēmu risināšanai apmeklēt Valsts probācijas dienesta norādīto speciālistu, ja nosacīti notiesātais piekrīt apmaksāt ar šādu apmeklējumu saistītos papildu izdevumus vai nosacīti notiesātajam tas nerada papildu izdevumus;

12) pildīt Valsts probācijas dienesta norādījumus, kas vērsti uz legālu iztikas līdzekļu gūšanu vai sadzīves jautājumu risināšanu sociāli pieņemamā veidā.

 

Izvērtējot pienākumu noteikšanas nepieciešamību, Valsts probācijas dienesta amatpersona nosūta cietušajam informatīvu vēstuli ar aicinājumu ierasties Valsts probācijas dienestā un izteikt viedokli par probācijas klientam nosakāmajiem pienākumiem.