Valsts probācijas dienests uzraudzību veic nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotām, nosacīti notiesātām, nosacīti pirmstermiņa no brīvības atņemšanas soda izciešanas atbrīvotām personām un personām, kurām ir piemērots papildsods - probācijas uzraudzība. 

Uzraudzība ir vairāku savstarpēji saistītu pasākumu kopums ar mērķi iemācīt probācijas klientam sociāli atbalstāmu lēmumu pieņemšanu, ņemot vērā viņa spējas mācīties, stiprās un vājās puses. Iemācot cilvēkam pieņemt atbildīgus lēmumus attiecīgās dzīves situācijās, var sasniegt pārmaiņas viņa turpmākajā dzīvē. Līdz ar to uzraudzība ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Uzraudzību veic, motivējot probācijas klientu ievērot vispārpieņemtās sociālās, morāles un tiesību normas, sniedzot atbalstu kriminogēna rakstura problēmu risināšanā un kontrolējot kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzēto, prokurora uzlikto vai Valsts probācijas dienesta noteikto pienākumu izpildi.

Ja Jūs esat nosacīti notiesāts (Krimināllikums, 55. pants):

 • 10 darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas Jums jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai. 

Pārbaudes laikā Jums:

 • jāpilda Valsts probācijas dienesta amatpersonu noteiktos pienākumus (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 155. un 155.panti) un likumīgās prasības; 
 • jāierodas Valsts probācijas dienestā amatpersonas noteiktajā laikā; 
 • jāinformē Valsts probācijas dienesta amatpersonu par savu dzīvesvietu, darbavietu vai mācību iestādi, kā arī nekavējoties (tiklīdz tas kļuvis zināms) jāpaziņo par to maiņu; 
 • jālūdz Valsts probācijas dienesta atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām; 
 • jāiesniedz Valsts probācijas dienesta amatpersonām informāciju par noteikto pienākumu izpildi un iztikas avotiem.

Pārbaudes laikā Valsts probācijas dienestā Jūs nedrīkstat atrasties alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu ietekmē. 

Ja Jūs bez attaisnojoša iemesla nepildīsiet kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos vai Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, tiesa, pamatojoties uz Valsts probācijas dienesta iesniegumu, var pieņemt lēmumu par spriedumā noteiktā soda izpildīšanu vai pārbaudes termiņa pagarināšanu līdz vienam gadam (Krimināllikums, 55. pants).

Ja Jūs esat nosacīti pirmstermiņa atbrīvots  no brīvības atņemšanas  soda izciešanas (Krimināllikums, 61.pants):

 • 3 darbdienu laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes Jums jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai.

Neizciestās soda daļas laikā Jums:

 • jāpilda Valsts probācijas dienesta amatpersonu noteiktos pienākumus (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 1194 un 1197.panti) un likumīgās prasības; 
 • jāierodas Valsts probācijas dienestā amatpersonas noteiktajā laikā; 
 • jāinformē Valsts probācijas dienesta amatpersonu par savu dzīvesvietu, darbavietu vai mācību iestādi, kā arī nekavējoties (tiklīdz tas kļuvis zināms) jāpaziņo par to maiņu; 
 • jālūdz Valsts probācijas dienesta atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām; 
 • jāiesniedz Valsts probācijas dienesta amatpersonām informāciju par noteikto pienākumu izpildi un iztikas avotiem.

Neizciestās soda daļas laikā Valsts probācijas dienestā Jūs nedrīkstat atrasties alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu ietekmē. 

Ja nosacīti pirms termiņa atbrīvotais bez attaisnojoša iemesla nepilda kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos vai Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus  , tiesa, pamatojoties uz Valsts probācijas dienesta iesniegumu, var pieņemt lēmumu par neizciestās soda daļas izpildīšanu (Krimināllikums, 61. pants). 

Ja Jums piemērots papildsods - probācijas uzraudzība (Krimināllikums, 451.pants):

 • Jums jāierodas (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 1382.pants) Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai 10 darba dienu laikā pēc tiesas nolēmuma vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās dienas, ja probācijas uzraudzība noteikta kopā ar piespiedu darbu vai naudas sodu; 
 • Jums jāierodas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai nākamajā darba dienā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes vai kad beigusies notiesātā uzraudzība pēc nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas.

Probācijas uzraudzības laikā Jums:

 • jāpilda Valsts probācijas dienesta amatpersonu noteiktos pienākumus (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 1384. un 1386.panti) un likumīgās prasības; 
 • jāierodas Valsts probācijas dienestā amatpersonas noteiktajā laikā; 
 • jāinformē Valsts probācijas dienesta amatpersonu par savu dzīvesvietu, darbavietu vai mācību iestādi, kā arī nekavējoties (tiklīdz tas kļuvis zināms) jāpaziņo par to maiņu; 
 • jālūdz rakstiski Valsts probācijas dienesta atļauju izbraukšanai ārpus dzīvesvietas uz laiku, kas ilgāks par 15 dienām; 
 • jāiesniedz Valsts probācijas dienesta amatpersonām informāciju par noteikto pienākumu izpildi un iztikas avotiem.

Probācijas uzraudzības laikā ierodoties Valsts probācijas dienestā, Jūs nedrīkstat atrasties alkohola, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu reibumā.

Ja Jūs bez attaisnojoša iemesla pārkāpsiet probācijas uzraudzības noteikumus, tiesa pēc Valsts probācijas dienesta iesnieguma saņemšanas var aizstāt neizciesto papildsoda laiku, divas probācijas uzraudzības dienas rēķinot kā vienu brīvības atņemšanas dienu (Krimināllikums, 451.pants).

Ja Jūs esat priekšzīmīgi pildījis kriminālsodu izpildes reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, kā arī jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas varbūtība ir zema un ir veiksmīgi izciesta puse no noteiktā soda termiņa, Valsts probācijas dienests var vērsties tiesā ar lūgumu atcelt (Latvijas Sodu izpildes kodekss, 1387.panta pirmā daļa un Krimināllikums, 451.pants) probācijas uzraudzību vai samazināt probācijas uzraudzības termiņu. 

Ja Jūs esat nosacīti atbrīvots no kriminālatbildības (Krimināllikums, 581.pants):

 • ja prokurors nav uzlicis pienākumu, Valsts probācijas dienesta amatpersona nosūtīs Jums informatīvu vēstuli; 
 • ja prokurors ir norādījis informāciju par noslēgtā izlīguma nosacījumiem vai ir uzlicis pienākumu (Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi, Nr.107 157.punkts), Valsts probācijas dienesta amatpersona nosūtīs Jums uzaicinājumu ierasties dienestā. 

Ja esat nepilngadīgais, lai uzsāktu soda izpildi Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, Jums jāierodas ar likumisko pārstāvi. (Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi Nr.107, 211.-219.punkti)

Ja Jums nav noteikta dzīvesvieta vai Jums ir zudis tiesisks pamats uzturēties noteiktā dzīvesvietā un Jums nav iespējas atrast citu dzīvesvietu, Valsts probācijas dienests var nosūtīt (Valsts probācijas dienesta likums, 101. un 11.panti) sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, kurš nevar būt ilgāks par 12 mēnešiem.  Organizējot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu, Valsts probācijas dienests sadarbībā ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju turpinās Jūsu uzraudzību un, sadarbībā ar citām institūcijām (piemēram, sociālais dienests) risinās jautājumus, kuri saistīti ar Jūsu dzīvesvietas nodrošināšanu.