Finansētājs: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments un Latvijas valsts budžets (Pētījums realizēts Individuālais projekta Nr.LV0024 „Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana" ietvaros).

Gads: 2009

Pētījuma veicējs: SIA „O.D.A."

Pētījuma mērķis: Radīt analītisko bāzi un iegūt informāciju par esošā apmācību procesa un satura atbilstību Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta funkciju izpildei un identificēt pilnveidojamās apmācību jomas

Pētījuma saturs:

Pētījumā ir apzinātas Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku apmācības vajadzības. Pētījumā autori ir gan izvērtējuši līdzšinējās apmācības satura atbilstību darbinieku vajadzībām, gan snieguši priekšlikumus par turpmāk attīstāmām apmācības tēmām un virzieniem jaunu apmācības programmu izstrādei.

Pētījumā ir izvērtēta Ieslodzījuma vietu pārvaldes esošajā mācību programmā „Ieslodzījuma vietu apsardze" ietverto tēmu aktualitāte, nepieciešamība, kontaktstundu apjoms un sadalījums, taksonomijas līmenis.

Tāpat pētījumā ir apzinātas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu, kas strādā virsnieku amatos, apmācības vajadzības, t.i. identificētas mācību tēmas un raksturots mācību saturs atkarībā no jomas, kurā darbojas attiecīgais virsnieks - apsardze, uzraudzība, resocializācija, u.c.

Pētījuma autori ir raksturojuši Valsts probācijas dienesta darbinieku darba prakses un prasmju atbilstību dienesta politikas principiem, veikuši lietu vadības analīzi, snieguši līdzšinējās apmācības novērtējumu un sagatavojuši priekšlikumus jaunu apmācības programmu izstrādei. Autori ir aplūkojuši konkrētas problēmas, kas saistītas ar darbinieku apmācības programmu saturu, norises procesu un mācību sistēmu kopumā un snieguši ieteikumus gan jaunu mācību tēmu attīstīšanai, gan apmācības procesa pilnveidei.