Pētījuma mērķis bija izstrādāt prasības SRC un noteikt stratēģiju sociālās rehabilitācijas tīkla veidošanai Latvijā.

Izanalizējot rehabilitācijas centra darbību reglamentējošos normatīvos aktus, teorētiski analizējot sociālās rehabilitācijas procesu un rehabilitācijas centru kā sociālo pakalpojumu sniegšanas institūciju bijušajiem ieslodzītajiem, kā arī balstoties uz BO "Starptautiskais fonds - Glābšana" pieredzi, izstrādājām vispārējās prasības tipveida sociālās rehabilitācijas centram.

Ir izveidots ekonomiski pamatots sociālās rehabilitācijas centru tīklojums valstī.

Politiskajai gribai esot, Latvijā ir iespējams 5 gadu laikā izveidot vadošu Eiropā (pēc Rietumu speciālistu novērtējuma) nacionālu sociālās rehabilitācijas programmu bijušajiem ieslodzītajiem un citām riska grupām, ieviest reālu, nevis formālu alternatīvu soda sistēmu, un krietni samazināt noziedzības līmeni, atveseļot sabiedrību, ievērojot demokratizācijas un cilvēku tiesību principus, atbilstoši Eiropas Savienības un ANO Vīnes (1999.g.) Kongresa rekomendācijām.

Līdz ar to pētījuma mērķis ir īstenots un uzdevumi izpildīti.