Izvērtēšanas ziņojumu Valsts probācijas dienests sniedz pēc tiesas vai prokurora pieprasījuma par apsūdzēto kriminālprocesā vai pēc brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma par notiesāto, kurš pretendē uz nosacītu pirms termiņa atbrīvošanu no soda izciešanas. (Ministru kabineta noteikumi Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību", 2.punkts)

Izvērtēšanas ziņojuma mērķis ir sniegt vispusīgu, objektīvu un ar faktiem pamatotu informāciju par probācijas klientu, uz kuru balstoties tiks izlemts jautājums par probācijas klientam nosakāmo sodu vai par probācijas klienta nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas. (Valsts probācijas dienesta likums, 15. pants.)

Lai sagatavotu izvērtēšanas ziņojumu, Valsts probācijas dienesta amatpersona iegūst informāciju no vairākiem informācijas avotiem – datubāzēm, valsts un pašvaldību iestādēm, paša probācijas klienta, kā arī probācijas klienta norādītajām kontaktpersonām.  

Ja pārrunas ar probācijas klientu nav iespējams veikt vai probācijas klients ir atteicies sniegt informāciju izvērtēšanas ziņojuma sagatavošanai, Valsts probācijas dienests izvērtēšanas ziņojumu nesagatavo, tā vietā nosūta informatīvu vēstuli izvērtēšanas ziņojuma pieprasītājam. (Valsts probācijas dienesta likums, 15.panta 3.1 daļa) 

Ja tiesa vai prokurors par Jums pieprasa izvērtēšanas ziņojumu, Valsts probācijas dienesta amatpersona:

Ja Jūs pretendējat uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas un brīvības atņemšanas iestāde par Jums pieprasa izvērtēšanas ziņojumu, Valsts probācijas dienesta amatpersona:

Ja Jūs pretendējat uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu un brīvības atņemšanas iestāde par Jums pieprasa izvērtēšanas ziņojumu, Valsts probācijas dienesta amatpersona:

  • ieradīsies pie Jums uz individuālajām pārrunām;

  • lūgs Jūs norādīt personas, kuras varētu sniegt informāciju izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanai;

  • veiks Jūsu iespējamās dzīvesvietas apsekošanu, lai izvērtētu tās piemērotību elektroniskās uzraudzības noteikšanai – pārbaudīs vai:

  1. Jums ir tiesisks pamats pastāvīgi uzturēties iespējamā dzīvesvietā (piemēram, dzīvesvietas īpašnieka atļauja probācijas klientam dzīvot plānotajā dzīvesvietā, īres līgums u.c.);

  2. iespējamā dzīvesvietā dzīvojošās pilngadīgās personas un dzīvojošo nepilngadīgo personu likumiskie pārstāvji ir devuši atļauju šajā dzīvesvietā izvietot elektroniskās uzraudzības ierīces;

  3. iespējamā dzīvesvietā ir pastāvīgs elektroenerģijas pieslēgums un elektrotīklam iespējams pieslēgt elektroniskās uzraudzības ierīces;

  4. iespējamā dzīvesvietā ir pastāvīgs mobilo sakaru tīkla pārklājums, kas ļauj nodrošināt nepārtrauktu elektronisko uzraudzību;

  5. iespējamā dzīvesvietā ir atbilstoši apstākļi drošai, netraucētai un pilnvērtīgai elektroniskās uzraudzības ierīču uzstādīšanai, izvietošanai un funkcionēšanai;

  6. iespējamā dzīvesvietā ir atbilstoši sadzīves apstākļi, kuros Jūs varētu nodrošināt savas fizioloģiskās vajadzības, neizejot no elektroniskās uzraudzības ierīču kontroles zonas.