Probācijas novērošana ir viens no audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, ko piemēro bērniem, lai palīdzētu un atbalstītu viņus ceļā uz uzvedības maiņu un pilnvērtīgu un drošu ikdienu.


Ja bērnam ir piemērota probācijas novērošana, tad viņam kopā ar savu likumisko pārstāvi 10 dienu laikā pēc nolēmuma spēkā stāšanās dienas ir jāierodas Valsts probācijas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai, taču ja bērnam nav deklarētās dzīvesvietas, tad jāierodas atbilstoši faktiskajai dzīvesvietai.


Pamatojoties uz bērna vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – pārstāvis) pamatotu iesniegumu, probācijas novērošanas izpildi var nodrošināt cita struktūrvienība.


Bērnam ar pārstāvi, kopā ierodoties Valsts probācijas dienestā, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), jāsniedz personas dati apstrādei un jānorāda dzīvesvietas adrese, dokumentu saņemšanas veids un adrese un cita kontaktinformācija (Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumi Nr. 815 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests veic audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – probācijas novērošana – izpildi", 16. punkts.).


Pirmajā tikšanās reizē Valsts probācijas dienesta amatpersona bērnam un pārstāvim izskaidros probācijas novērošanas būtību, saturu un izpildes gaitu, bērna un pārstāvja tiesības, pienākumus un iespējamās sekas, ja pienākumi netiks pildīti, kā arī atbildēs uz jautājumiem.


Valsts probācijas dienests bērnam var noteikt likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem", 32.⁴ pantā noteiktos pienākumus:
1) ievērot aizliegumu atstāt dzīvesvietu noteiktā diennakts laikā;
2) ievērot aizliegumu uzturēties noteiktās sabiedriskajās vietās;
3) ievērot aizliegumu sazināties ar noteiktiem cilvēkiem;
4) ievērot aizliegumu lietot alkoholu, narkotiskās vai citas apreibinošās vielas;
5) piedalīties Valsts probācijas dienesta amatpersonas noteiktos pasākumos, kas vērsti uz sociālās uzvedības korekciju un sociālo rehabilitāciju;
6) apmeklēt Valsts probācijas dienesta amatpersonas norādīto speciālistu un pildīt speciālista norādījumus;
7) pildīt Valsts probācijas dienesta amatpersonas norādījumus, kas vērsti uz lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

Noteiktos pienākumus, vērtējot to izpildi, var arī pilnīgi vai daļēji atcelt.

Bērnam var tikt nodrošināti tādi Valsts probācijas dienesta atmaksāti pakalpojumi kā apmeklēt konkrētus speciālistus, piedalīties nometnēs vai programmās bērniem u.c.


Pārstāvim ir aktīvi jāiesaistās bērnam noteikto pienākumu izpildē un pasākumos, kuri paredz pārstāvja līdzdalību, piemēram, atbalstīt bērnu kopā apmeklējot viņam norādīto speciālistu vai palīdzot bērnam sakārtot savu brīvā laika grafiku. Pārstāvis piedalās sarunās ar bērnu, aktīvi iesaistās, lai novērstu šķēršļus, kas var traucēt probācijas novērošanas izpildē, tāpat pārstāvim jāinformē Valsts probācijas dienestu, ja bērnam mainījusies dzīvesvieta vai mācību iestāde. 


Valsts probācijas dienests ļoti novērtē atbalsta personas iesaisti probācijas novērošanas procesā un aktīvi sadarbojas, kopīgi meklējot labākos risinājumus bērna atbalstam. Tāpat bērna un viņa pārstāvja domas un viedokļi tiek ņemti vērā sagatavojot pasākumu plānu bērnam, kā arī veicot atbalsta vajadzību un resursu novērtējumu. Pārstāvja un paša bērna redzējums palīdz vislabāk novērtēt bērna stiprās puses un apzināt tās jomas, kuras jāuzlabo.


Lai mūsu darbinieki vislabāk varētu Jums palīdzēt, par Jums tiks iegūta papildu informācija no citiem avotiem – valsts, pašvaldību iestādēm, Jūsu norādītajām kontaktpersonām, kā arī Jums tiks uzdoti jautājumi par dažādām jomām (par izglītību, attiecībām, rīcību noteiktās situācijās u.c.).


Valsts probācijas dienests organizē Starpinstitūciju sadarbības sanāksmes, pieaicinot speciālistus, kuri jau strādā vai strādās ar bērnu, kā arī šajā sanāksmē var tikt uzaicināts bērns un pārstāvis.

Ja probācijas novērošanas laikā bērns ievēro visus nosacījumus un sadarbojas, tad, probācijas novērošanas termiņam beidzoties, Valsts probācijas dienests informē tiesu, ka probācijas novērošana ir pabeigta.


Ja bērns godprātīgi un apzinīgi pilda probācijas novērošanas izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, ir izpildīti probācijas pasākumu plānā noteiktie pasākumi un jaunus pasākumus noteikt nav lietderīgi, Valsts probācijas dienests var iesniegt tiesā priekšlikumu par probācijas novērošanas ilguma samazināšanu.


Ja probācijas novērošanas laikā bērns bez attaisnojuma nepildīs likumā paredzētos vai Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus, Valsts probācijas dienests var vērsties tiesā ar lūgumu par probācijas novērošanas termiņa pagarināšanu vai par piespriestā kriminālsoda izpildi.