2009. gada 1.jūlijā darbību plāno uzsākt Valsts probācijas dienesta izstrādātais apakšprojekts „Eiropas valstu pieredzes pārņemšana izlīguma metodes „Conferencing” ieviešanā Valsts probācijas dienesta darbā”.

85% no apakšprojekta finansē Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” un 15% Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

 Apakšprojekts izstrādāts ar mērķi pārņemt Eiropas valstu pieredzi jaunas izlīguma metodes „Conferencing” ieviešanai izlīguma procesā starp cietušo un likumpārkāpēju un „Probācijas programmu īstenošanas efektivitātes rokasgrāmatas” izstrādāšana. Apakšprojekta darbības vieta ir Latvija, sadarbības partneris ir Norvēģijas Nacionālais mediācijas dienests.

Projekta galvenās aktivitātes:

1.          Dienesta darbinieku apmācība un brīvprātīgo un teritoriālo struktūrvienību speciālistu apmācības. Notiks divu pakāpju mācības, kurās vispirms apmācīs Dienesta darbiniekus, un viņi tālāk izglītos teritoriālo struktūrvienību darbiniekus. Aktivitātes ietvaros jaunajai izlīguma metodei tiks apmācīti 14 dienesta darbinieki un 48 brīvprātīgie un teritoriālo struktūrvienību speciālisti visā Latvijā.

 2.          Rokasgrāmatas „Probācijas programmu īstenošanas efektivitātes rokasgrāmata” izstrāde darbam ar probācijas programmām un metodisko materiālu izveidošana tās pielietošanai.

 3.          Mācību materiālu tulkošana

 Projekts ilgs līdz 2010.gada februārim, apgūstot 48 758.78 EUR.

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” Valsts probācijas dienesta apakšprojekta „ Eiropas valstu pieredzes pārņemšana izlīguma metodes „Conferencing” ieviešanā VPD darbā” ietvaros notiks pirmais seminārs par Taisnīguma atjaunošanas pieejas metodes „Conferencing” metodi jeb izlīguma sanāksmi.

Izlīguma sanāksmē piedalās gan cietušais un viņa ģimenes locekļi, gan persona, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu un viņa ģimenes locekļi, kā arī citi dalībnieki, kuri tika ietekmēti noziedzīga nodarījuma rezultātā.
Seminārs notiks no 2009.gada 8.septembra līdz 2009.gada 10.septembrim Siguldā, viesnīcā „Aparjods”. Semināra dalībnieki ir 14 Valsts probācijas dienesta darbinieki, kuriem ir pieredze izlīguma organizēšanā un vadīšanā starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Valsts probācijas darbinieki tiks apmācīti kā semināra vadītāji izlīguma sanāksmes popularizēšanai un brīvprātīgo starpnieku apmācīšanai.
Semināra vadītājas ir Norvēģijas Nacionālā meditācijas dienesta ekspertes Gro Rossland un Iren Sørfjordmo. Norvēģijā Taisnīguma atjaunošanas metodi „Conferencing” jeb izlīguma sanāksmi uzskata, kā visveiksmīgāko metodi sociālās uzvedības korekcijā darbā ar nepilngadījgajiem, kuriem delinkventa  uzvedība.