No 2013.gada janvāra Valsts probācijas dienests kā partneris piedalās Eiropas Komisijas ISEC programmas līdzfinansētajā un Lielbritānijas Tieslietu ministrijas Nacionālā likumpārkāpēju uzraudzības dienesta (National Offender Management Service - NOMS) vadītajā projektā „Bīstamu likumpārkāpēju mobilitāte Eiropā” (Serious Offending by Mobile European Criminals – SOMEC; HOME/2011/AG/4000002521 30-CE-05197 12/00-87) (turpmāk – Projekts). 

Projekta mērķi ir: 

Izvērtēt draudus, kurus Eiropas Savienības (turpmāk – ES) pilsoņiem rada bīstamu, vardarbīgu noziedznieku un dzimumnoziedznieku (turpmāk – bīstami likumpārkāpēji) pārvietošanās no vienas ES valsts uz citu; 

Identificēt ES dalībvalstu izmantoto metožu un mehānismu efektivitāti darbā ar šīm augsta riska likumpārkāpēju grupām; 

Izanalizēt atzīstamo praksi un sagatavot rekomendācijas, lai noziedzīgu nodarījumu prevencijas nolūkā uzlabotu informācijas apmaiņu starp ES dalībvalstīm. 

Lai sasniegtu šos mērķus, Projektā paredzētas šādas galvenās aktivitātes: 

•  risku, ko rada bīstami likumpārkāpēji, kas pārvietojās starp ES dalībvalstīm, noteikšana; 

• salīdzinošs pētījums par metodēm, kuras ES dalībvalstis izmanto darbā ar bīstamiem likumpārkāpējiem, kuri pārvietojas starp ES dalībvalstīm; 

• esošo ES informācijas apmaiņas mehānismu, kas var tikt izmantoti, lai sniegtu informāciju par bīstamiem likumpārkāpējiem, izvērtējums; 

• darba grupu sanāksmes, ar mērķi analizēt iegūtos datus, pārbaudīt informācijas apmaiņas mehānismu efektivitāti par bīstamu likumpārkāpēju pārvietošanos un noteikt nepieciešamos uzlabojumus; 

• vadlīniju un ieteikumu izstrāde, informācijas apmaiņas pilnveidošanai un efektīvākai izmantošanai bīstamu likumpārkāpēju pārvietošanās gadījumā. 

Projekta īstenošanas termiņš ir divi gadi.  

Valsts probācijas dienests un Valsts policija ir oficiālie šī projekta sadarbības partneri Latvijā.  

Lai apzinātu bīstamu likumpārkāpēju skaitu ES dalībvalstīs, projekta ietvaros tika aptaujātas ES dalībvalstis, lai apzinātu bīstamu likumpārkāpēju skaitu ES valstīs. No 14 ES dalībvalstīm saņemtie dati tika apkopoti un secināts, ka katrā valstī vidēji šādu likumpārkāpēju skaits sastāda aptuveni 3,3% no visiem notiesātajiem. 

Projekta noslēgumā tika izstrādāta rokasgrāmata elektroniskā formātā ar rekomendācijām efektīvam dienestu sadarbības modelim darbā ar bīstamiem likumpārkāpējiem.  

Projekta noslēgumā, 2014.gada novembrī Hāgā tika organizēta Projekta noslēguma konference, kurā tika prezentēti Projekta rezultāti, ieguvumi un nākotnes skatījums.  

Projekta vadība un sadarbības partneri cer, ka šī projekta rezultātā ES mērogā radīsies sistēma, kas ļaus operatīvi apmainīties ar informāciju un pārvaldīt bīstamu likumpārkāpēju pārvietošanos ES robežās, gūstot arī atbalstu no Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas. 

Detalizētāka informācija par Projektu un tā norisi Projekta mājas lapas adresē: www.somec-project.eu