Piespiedu un sabiedriskā darba īstenošana
Ekspertu intervijas ar Valsts probācijas dienesta darbiniekiem

Rezultātu pārskats, Rīga 2006.gads

SIA "FACTUM" 2006. gada jūlijā - septembrī veica Kvalitatīvo pētījumu, kuram bija trīs daļas:
* Sabiedriskā darba mērķa grupā
* Piespiedu darba mērķa grupas izpēte
* Piespiedu un sabiedriskā darba īstenošana

Pētījuma aktivitātes mērķis:
* Gūt padziļinātu skatījumu par piespiedu darba organizēšanas procesu un iespējamām problēmām;
* izstrādāt intervijas anketu piespiedu darbos notiesāto personu aptaujai

Galvenie pētāmie jautājumi:
* Piespiedu un sabiedriskā darba organizēšanas procesa raksturojums un efektivitātes novērtējums;
* Sadarbības ar darba devējiem raksturojums un vērtējums;
* Probācijas dienesta vērtējums un galvenās problēmas darbinieku skatījumā.

Mērķa grupa:
Valsts probācijas dienesta teritoriālo struktūrvienību darbinieki

Kopsavilkums:
Intervētie eksperti kopumā Valsts probācijas dienestu vērtē kā pozitīvi un progresīvi funkcionējošu iestādi, kuras atpazīstamība un prestižš sabiedrībā salīdzinoši īsajā pastāvēšanas laikā ir jūtami pieaudzis.

Tomēr ikdienas darba entuziasmu nereti nomāc pastāvošās un joprojām neatrisinātās problēmas: pārmērīgā birokrātija, zems atalgojums kopumā.

Kā galvenā problēma tiek minēta pārmērīgā dokumentācija, kuras dēļ darbam ar pašiem probācijas klientiem nepietiek tik daudz laika, cik būtu nepieciešams. Kā risinājums tiek piedāvāts pēc iespējas samazināt un racionalizēt dokumentācijas apjomu vai aktīvāk nodarboties ar jaunu darbinieku vai papildus štata vietu piesaistīšanu.

Ieteikumi:

Būtu ieteicams uzlabot informācijas apriti un veikt darbinieku instrukciju standartizēšanu, kas nodrošinātu noteiktību, kārtību un skaidrību darba uzdevumos.

Visi reģionu VPD darbinieki atzīst, ka pastāv nepilnības notiesāto informāšanā par sabiedrisko darbu vai piespiedu darbu. Lai gan Valsts probācijas dienests ir sagatavojis informatīvo bukletu par piespiedu darbu un informācijas lapas par sabiedrisko darbu, daudzi notiesātie to neizpilda likumā noteiktā termiņā.

Tādēļ tika ieteikts izstrādāt vienotu mehānismu, kādā veidā katram notiesātajam izsniegt VPD sagatavoto informāciju.