Pētījuma mērķis: 

Izpētīt faktorus, kas ietekmē VPD nodarbināto apmierinātību ar darbu dienestā – tiešā vadītāja sniegto atbalstu, kolēģu savstarpējo uzticēšanos un organizācijas klimatu; salīdzināt apmierinātības, tiešā vadītāja sniegtā atbalsta, kolēģu savstarpējās uzticēšanās un organizācijas klimata rādītājus ar 2013.g. SPORE pētījuma rezultātiem.

Pētījuma dalībnieku raksturojums:

Pētījuma gaita tika veikta VPD nodarbināto aptauja, uz kuras jautājumiem atbildes sniedza 205 dienesta nodarbinātie, tai skaitā:

darbinieki teritoriālajā struktūrvienībā – 132;

vadītāji teritoriālajā struktūrvienībā – 23;

darbinieki centrālajā aparātā kādā funkciju nodaļā – 17;

vadītāji centrālajā aparātā kādā funkciju nodaļā – 4;

darbinieki centrālajā aparātā kādā atbalsta nodaļā – 22;

vadītāji centrālajā aparātā kādā atbalsta nodaļā - 7.

Pētījuma metodoloģija:

Aptaujā tika izmantotas šādas jautājumu grupas:

Job Satisfaction Index (Brayfield & Roth, 1951) - Apmierinātība ar darbu (18 jaut.)
Climate Survey (C-SURV: Roger, 2010) - Aptauja par klimatu darba vidē (40 jaut.)

Management (vadības attieksme un vadīšanas stils)
Empowerment (cik darbinieki ir spējīgi veikt savus uzdevumus un attīstīties)
Workload (slodze, tikšana galā ar uzdevumiem – objektīvie un subjektīvie aspekti)
Communication (kā notiek horizontāla un vertikāla saziņa kolektīvā)

Supervisor Support assessment (Federal Bureau of Prisons, 1995) - Vadītāja atbalsta indekss (10 jaut.)
Interpersonal Workplace Trust Scale (Cook & Wall, 1980) - Starppersonu uzticēšanās darba vietā indekss (9 jaut.)

Pētījuma galvenie rezultāti un secinājumi:

Situācija kopš 2013.g. SPORE pētījuma veikšanas nav būtiski mainījusies. Salīdzinot teritoriālo struktūrvienību (TSV) datus 2013. un 2015.gg., vērojams, ka izmaiņas visbiežāk ir pozitīvas, taču minimālas. Tiešā vadītāja atbalsta vērtējumā TSV līmenī vērojams pat samazinājums. Ieteicams uzsvērt tiešā vadītāja lomu un atbildības daļu par klimata un apmierinātības uzturēšanu un uzlabošanu darba kolektīvā
Visi rādītāji, kuri raksturo klimatu, apmierinātību, tiešā vadītāja atbalstu un attiecības kolēģu starpā, atrodas viduvējā līmenī. Centrālā aparāta (CA) darbinieki mēdz vērtēt situāciju pozitīvāk, nekā TSV darbinieki
Apmierinātību TSV visvairāk nosaka organizācijas klimats, savukārt klimats atkarīgs lielākoties no kolēģu savstarpējās uzticēšanās un tiešā vadītāja atbalsta
Tiešā vadītāja atbalstam ir cieša un pozitīva sakarība ar kolēģu savstarpējo uzticēšanos.
Apmierinātību CA visvairāk nosaka tiešā vadītāja atbalsts un kolēģu uzticēšanās – nepastarpinātā veidā; klimatam kā tādam ir maza nozīme.
Tiešā vadītāja atbalsts lielā mērā nosaka klimatu kolektīvā.