Projekts „Nāc pulkā!" vērsts uz Valsts probācijas dienesta klientu - bijušo ieslodzīto un krimināli sodīto personu pilnvērtīgu iekļaušanos darba tirgū. Tas tiek veikts  ar motivācijas programmas realizāciju un to realizē valsts probācijas dienesta Tukuma teritoriālā struktūrvienība.

Projekts ir mērķtiecīgu pasākumu kopums, kuru rezultātā mērķauditorija atgūs ticību saviem spēkiem, spēs veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā, aktīvāk iesaistīsies darba meklējumos, atrodot darbu iegūs materiālo nodrošinājumu un mazināsies sociālās atšķirības, kā arī maksimāli samazinās recidīva varbūtību.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes ir atbalsta grupu veidošana, talkas, pārgājieni, lekcijas, u.c.

Projekta ietvaros īpaši tiks izdalīts darbs ar jauniešiem, jo agrāki preventīvie pasākumi sniedz labākus rezultātus. Projekta ietvaros jauniešiem paredzētās aktivitātes ļaus jau agrīnā stadijā konstatēt un novērts dažādus sociālos riskus.

Projekts „Nāc pulkā!" būs vērsts uz pieaugušo un jauniešu - jauno pieaugušo motivēšanu pozitīvām izmaiņām viņu dzīvē un vērtību sistēmā.

Ar šī projekta palīdzību  rodas iespēja veidot bijušos ieslodzītos un krimināli sodītās personas par izglītotas, zinošas, protošas un  pilnveidojušās sabiedrības daļu. Projekta ietvaros mērķauditorijai rodas iespēja piekļūt plašai informācijai, kura var noderēt viņu sekmīgai reintegrācijai arī vietējā kultūrvidē.

           

Projekts tiek īstenots Vienotā programmdokumenta

                        3.3 pasākuma „Sociālās atstumtības mazināšana"

                        3.3.1 aktivitātes „Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām" ietvaros.