Projekts „Vienkārši par sarežģīto"

Identifikācijas Nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.5.2./0001/0076/05

Projekts „Vienkārši par sarežģīto" ir veidots ar mērķi mazināt bijušo ieslodzīto un krimināli sodīto personu sociālo atstumtību un veicināt viņu iekļaušanos sabiedriskajā un darba dzīvē.

Tā realizācijas laiks ir  no 2006. gada 1. septembra līdz 2008.gada 30.jūnijam.

Viens no būtiskākajiem projekta gala rezultātiem ir sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde Valsts probācijas dienesta klientiem. Sociālās rehabilitācijas programmas Latvijā joprojām nepieciešams attīstīt un pilnveidot, it sevišķi krimināli sodītām un  no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām. Tās bieži ilgstoši un neveiksmīgi cenšas atrast savu vietu gan darba tirgū, gan pajumtes meklēšanā, gan risinot ikdienas sadzīviskos jautājumus.

Iepriekšējā Valsts probācijas dienesta darbības pieredze un veiktie pētījumi liecina, ka pārāk bieži, nespējot risināt ikdienas jautājumus un izsekot līdzi dzīves straujajam ritmam, cilvēki neredz iespēju legālā veidā sasniegt vēlamo. Noziegums viņu skatījumā ir vieglākais ceļš, lai nodrošinātu savu eksistenci.

Analizējot dienesta klientu grūtības un jautājumus, ar kuriem tie nevar tikt galā, jānonāk pie slēdziena, ka nereti dažādās jomās pieejamie pakalpojumi un to iegūšanas iespējas ir pārāk sarežģīti izklāstīti. Cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni, vājām valsts valodas zināšanām, dažāda veida uztveres traucējumiem ir grūti saprast un uztvert viņiem tik nepieciešamo informāciju.

Probācijas klienta informēšana un izglītošana ir viena no iespējām, kā rezultātā ir iespējams mainīt cilvēka uzvedību, motivējot viņu uzdrošināties mainīt savu dzīvi, iemācot domāt savādāk un reaģēt sociāli pieņemami uz dažādām situācijām un problēmām, panākot tādā veidā viņa uzvedības korekciju. Informējot klientu par uzvedības korekcijas programmu nozīmīgumu, motivācijas programmu efektivitāti, agresijas menedžmenta programmām (u.c.), kā arī informējot viņu par dažādām citām iespējām saņemt postpenitenciāro un cita veida sociālo palīdzību var panākt noturīgu izmaiņu veidošanos likumpārkāpēja  uzvedībā, kuru mērķis ir atturēt viņu no pārkāpumiem un veicināt iekļaušanos dzīvei brīvībā.

Šobrīd augstāk minētajai mērķauditorijai - probācijas dienesta klientiem, nav pietiekamas informācijas par to, kur un kā jāgriežas pēc informācijas, palīdzības, padoma vai konsultācijas, lai atrastu pastāvīgu dzīvesvietu, saņemtu sociālo palīdzību, kā arī iegūtu profesionālo izglītību, un varētu veiksmīgi konkurēt darba tirgū. Minētajai mērķa grupai trūkst sociālo prasmju, kā izmantot pieejamo informāciju savu pamatvajadzību nodrošināšanā. Tas ir iemesls, kāpēc no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas, nespējot mainīt savu dzīvi, nespējot saskatīt problēmu risināšanas alternatīvas, atkārtoti atgriežas tiesas zālē.

Izstrādājot un ieviešot praksē šo sociālās rehabilitācijas programmu, mērķauditorijai tiks nodrošināta iespēja veiksmīgi iekļauties sabiedrībā.

Līdz šim probācijas klientam pieejamie informatīvie bukleti un citi materiāli ir izstrādāti lielai daļai mūsu klientu grūti uztveramā valodā, jo tiek izmantoti specifiski, profesionāli termini un svešvārdi.

Konkrētā projekta ietvaros sadarbībā ar Vieglās valodas aģentūru paredzēts izstrādāt apmācību programmu, informatīvos un izdales materiālus vieglajā valodā, kas atvieglotu sadzīviski nepieciešamās informācijas iegūšanas prasmju apgūšanu mērķauditorijai saprotamā un viegli uztveramā valodā. Iegūto zināšanu un prasmju rezultātā, tādas sociālās atstumtības un riska grupas kā bijušie ieslodzītie un krimināli sodītie, spēs paaugstināt savu izglītības līmeni, atrast darbu, saskatīt iespējas mainīt savu dzīvi un turpmāk dzīvot, ievērojot likumus un sociālās normas.

Ikvienam cilvēkam ir tiesības lasīt un saprast uzrakstīto.

Šis informatīvais materiāls presei ir veidots ar 80% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 20% Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informatīvā materiāla saturu atbild Valsts probācijas dienests. Eiropas kopiena un Latvijas valsts nav atbildīga par informatīvā materiāla saturu un iespējamo izmantošanu.