Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Trauksmes celšanas iespēja Latvijā tika ieviesta līdz ar Trauksmes celšanas likuma spēkā stāšanos 2019. gada 1. maijā. Trauksmes celšana ir būtiska tiesiskas, demokrātiskas un atvērtas sabiedrības pazīme, tāpēc arī Eiropas Savienības valstis ir vienojušās par kopīgiem kritērijiem trauksmes celšanas kanālu izveidei un stiprām aizsardzības garantijām trauksmes cēlējiem. Kopš 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana Valsts probācijas dienestā:

Papīra formā: 1) nosūtot pa pastu uz adresi Valērijas Seiles iela 9-1, Rīga, LV-1019; 2) iesniedzot klātienē Valērijas Seiles iela 9-1, Rīga, LV-1019. Ierašanās ir jāsaskaņo ar kontaktpersonu, sazinoties pa tālruni: 25578894  vai rakstot uz e-pastu: trauksme@vpd.gov.lv 

Elektroniski: 1) uz e-pastu trauksme@vpd.gov.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Mutvārdos: ierodoties klātienē Valērijas Seiles iela 9-1, Rīga, LV-1019. Ierašanās ir jāsaskaņo ar kontaktpersonu, sazinoties pa tālruni: 25578894  vai rakstot uz e-pastu: trauksme@vpd.gov.lv 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanai jāizmanto Valsts probācijas dienesta izstrādāto ziņojuma veidlapu

Valsts probācijas dienesta kontaktpersona trauksmes celšanas jomā: 

  • Olga Tupīte - Valsts probācijas dienesta Biroja vadītāja, tālr. 25578894, e-pasts: olga.tupite@vpd.gov.lv, Valērijas Seiles iela 9-1, Rīga, LV-1019.
  • Indra Esserte Valsts probācijas dienesta Biroja galvenā arhīviste, tālr.: 29391166, e-pasts: indra.esserte@vpd.gov.lv.
  • Kristina Mitrofanova – Biroja dienesta vadītāja palīdze, tālr.: 28613531, e-pasts: kristina.mitrofanova@vpd.gov.lv

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv