Trauksmes celšanas likums nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt

  1. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv
  2. vai arī aizpildot veidlapu (poga “Lejuplādēt veidlapu”).

Tiešsaistes ziņojumiem no tīmekļvietnes www.trauksmescelejs.lv nav jābūt parakstītiem, jo Valsts kanceleja ir ieviesusi autentifikācijas moduli un personas identitāte jau tiek pārbaudīta.

Likums paredz, ka trauksmi par pārkāpumiem var celt tostarp ar iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu,` pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana Valsts probācijas dienestā:

Papīra formā: 1) nosūtot pa pastu uz adresi Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019; 2) iesniedzot klātienē Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019. Jāievēro valstī noteiktie ierobežojumi un drošības pasākumi, kas saistīti ar Covid-19 saslimšanas un izplatības risku mazināšanu, kā arī pirms ierašanās tas ir jāsaskaņo ar kontaktpersonu, sazinoties pa tālruni: 67021123 vai rakstot uz e-pastu: trauksme@vpd.gov.lv 

Elektroniski: 1) uz e-pastu trauksme@vpd.gov.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Mutvārdos: ierodoties klātienē Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019. Jāievēro valstī noteiktie ierobežojumi un drošības pasākumi, kas saistīti ar Covid-19 saslimšanas un izplatības risku mazināšanu, pirms ierašanās tas ir jāsaskaņo ar kontaktpersonu, sazinoties pa tālruni: 67021123 vai rakstot uz e-pastu: trauksme@vpd.gov.lv 

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanai jāizmanto Valsts probācijas dienesta izstrādāto ziņojuma veidlapu

vai trauksmes cēlēju kontaktpunkta izstrādāto trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu. 

 

Valsts probācijas dienesta kontaktpersona trauksmes celšanas jomā: 

  • Olga Tupīte - Valsts probācijas dienesta Biroja vadītāja, tālr. 67021123, e-pasts: olga.tupite@vpd.gov.lv, Lomonosova iela 9-1, Rīga, LV-1019.
  • Liene Vilcāne – Valsts probācijas dienesta Biroja vadošā eksperte dokumentu pārvaldības jomā, tālr.: 67021126,      e-pasts: liene.vilcane@vpd.gov.lv;
  • Indra Esserte Valsts probācijas dienesta Biroja galvenā arhīviste, tālr.: 67021134, e-pasts: indra.esserte@vpd.gov.lv.

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv