Pabeigts VPD pētnieku veikts pētījums, kurā apkopotas iepriekšējo gadu pētījumos par VPD darbinieku apmierinātību ar darbu atziņas un rekomendācijas cilvēkresursu vadības pilnveidei un tālākajiem pētījumiem šajā virzienā. Pētījums pieejams pielikumā pievienotajā datnē.