Pētījumā ir apzināti un analizēti iepriekš veikto pētījumu rezultāti par Valsts probācijas dienesta (turpmāk tekstā – VPD) darbinieku apmierinātību ar darbu, profesionālo noturību, iesaisti, lojalitāti, kā arī tos prognozējošajiem faktoriem. Pētījuma ietvaros tika veikta esošo pētījumu datu sekundāra analīze, aptverot gandrīz desmit gadu periodu (2011. - 2019.g.).

Tika izvirzīti trīs pētījuma jautājumi:

1) Kuri VPD darbinieku apmierinātības ar darbu aspekti un to ietekmējošie faktori līdz šim pētīti visvairāk, kuri nav pētīti vai ir pētīti mazāk?;

2) Kādas problēmas un resursi ir identificējami iepriekš veiktajos pētījumos?;

3) Kādi ir tālākie nepieciešamie pētījumi un VPD cilvēkresursu vadības pilnveides virzieni?

 

Pētījumā datu analīzei izmantota kvalitatīvā pētījumu metode – ietvara metode. Izpēte atklāja līdz šim identificētas nozīmīgākās pētījumu rezultātos aprakstītās tēmas, resursus un problēmas VPD darbinieku apmierinātības ar darbu indivīda, darba kā tāda un organizācijas līmeņa faktoros. Pētījuma noslēgumā sniegti priekšlikumi tālāku pētījumu tēmām un cilvēkresursu vadībai VPD.