Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL izstrādātais projekts'„Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai"

Kopienas iniciatīva EQUAL ir starptautiska sadarbības programma, kuras mērķis ir cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un attīstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē.

Projekts „Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai" paredz uzsākt nodarbinātības veicināšanas pasākumus personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu, sagatavojot tās iekļaušanai darba tirgū un sabiedrībā uzreiz pēc atbrīvošanas. Iecerēts sniegt atbalstu arī tām personām, kurām pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietām nav dzīvesvietas, radot tām nepieciešamos sadzīves un darba apstākļus.

Partnerība

Valsts probācijas dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Latvijas Pašvaldību savienība, SDSPA „Attīstība", Valmieras pilsētas dome, Biedrība „Integrācija sabiedrībai" un Labdarības biedrība „Mūsu zeme" ir vienojušies par partnerības izveidi un sagatavojuši projektu „Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai".

Projektā, kā stratēģiskais partneris, ir piekritusi līdzdarboties Izglītības un zinātnes ministrija. Tāpat atbalstu projektam nodrošinās Nodarbinātības Valsts aģentūra un Tieslietu ministrija.

Kā obligātu prasību projekts paredz arī ārvalstu sadarbības partnerus.

Projekta mērķi:

 • Veicināt sadarbību starp dažāda līmeņa Latvijas un citu valstu organizācijām, ieslodzīto atbalstam un bijušo ieslodzīto integrācijai darba tirgū un sabiedrībā;
 • Izveidot un īstenot pilotpasākumu kopumu, lai realizētu praksē vairāku pakāpju sistēmu ieslodzīto darba spēju uzturēšanai, paaugstināšanai un bijušo ieslodzīto integrēšanai darba tirgū un sabiedrībā.

Projekta nozīmīgākās aktivitātes:

 • Projekta nacionālās un starptautiskās partnerības izveide.
 • Ieslodzīto un no ieslodzījuma atbrīvoto personu sociālās rehabilitācijas iespēju izpēte.
 • Ieslodzīto personu sociālās rehabilitācijas koncepcijas un tajā paredzēto nepieciešamo likumdošanas izmaiņu un papildinājumu izstrāde.
 • Cietumu sociālās rehabilitācijas centru pilotprojekta sagatavošana.
 • Nodarbinātības iespēju izpēte un realizācija ieslodzījuma vietās.
 • Sociālās rehabilitācijas centru personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījumu vietām, pilotmodeļa sagatavošana,.
 • Sociālās rehabilitācijas centru izveide (4 centri).
 • Riska un vajadzību novērtēšanas metodikas izstrāde un ieviešana.
 • Vispārējās izglītības programmas modeļa izveide mācībām ieslodzījuma vietās.
 • Sadarbības programmu izveide starp sociālās rehabilitācijas centriem un vispārējām izglītības iestādēm.
 • Profesionālās apmācības programmu izveide un ieviešana ieslodzījuma vietās.
 • Profesionālās apmācības un pārkvalifikācijas modeļa izstrāde personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījumu vietām un šo programmu īstenošana.
 • Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana ieslodzījuma vietās un sociālās rehabilitācijas centros.
 • Bijušo ieslodzīto iesaistīšana darba tirgū.
 • Speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa.
 • Projekta pieredzes apkopošana un pilotprojektu novērtēšana.

Projekta realizācijas termiņš un etapi.

 

1.posmam

 

01.01.2005.

 

30.06.2005.

 

6 mēneši

2.posmam

 

01.07.2005.

 

30.06.2007

 

24 mēneši

3.posmam

 

01.05.2006.

 

31.12.2007.

 

20 mēneši

 

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:

36 mēneši

1.posms paredz partnerības nodibināšanu administratīvās sistēmas izveidi un nākamo posmu detalizētu darba plānu izstrādi.

2.posms - projekta praktiskā realizācija.

3.posms - rezultātu apkopojums un projekta ilgtspējas nodrošināšana.


Projekta izmaksas (LVL).

 

%

2005

2006

2007

Kopā

Kopējās izmaksas

-

395856

553283

367818

1316957

tajā skaitā:

 

Kopējās attiecināmās izmaksas

100

395856

553283

367818

1316957

tajā skaitā:

 

Attiecināmais ES līdzfinansējums (ne vairāk kā 75%)

75

296892

414962

275863

987717

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

25

98964

138321

91955

329240

             

Sekmīgi realizējot projektu tiks veicināta:

 • Likumpārkāpēju integrācija sabiedrībā un darba tirgū.
 • Noziedzīgo nodarījumu recidīva mazināšana.
 • Bezdarba līmeņa samazināšanās.
 • Cietumu noslogotības samazināšana.
 • Sabiedrības drošības līmeņa paaugstināšana.

Informācija

Valsts probācijas dienests ir vadošais partneris projektā. VPDP projektā uzņemas atbildību par partnerības izveidi, aktivitāšu plānošanu, koordināciju, realizēšanu, projekta uzraudzību, novērtēšanu un rezultātu izziņošanu. Projekta ietvaros, sadarbojoties ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un citiem partneriem dienests koordinē sociālās rehabilitācijas sistēmas ieslodzīto un no ieslodzījuma atbrīvoto personu atbalstam izveidi Pēc projekta beigām, Valsts Probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes koordinēta, izveidotā sistēma turpinās darboties, uzturot ieslodzīto darba spējas, sagatavojot un integrējot darba tirgū bijušos ieslodzītos, sniedzot sociālo atbalstu un īstenojot citus pasākumus.

Mērķi un uzdevumi

Darba spēju veicināšana - veicināt piekļuvi darba tirgum un atgriešanos tajā tiem, kam ir grūtības iesaistīties vai no jauna integrēties darba tirgū, kuram jābūt atvērtam ikvienam

Projekta tiešie mērķi ir: 1.)Veicināt sadarbību starp dažāda līmeņa nacionālajā un dažādu valstu organizācijām, ieslodzīto atbalstam un bijušo ieslodzīto sociālai iekļaušanai un integrācijai darba tirgū; 2.)Izveidot un īstenojot pilotpasākumu kopumu institucionalizēt praksē vairāku pakāpju atbalsta sistēmu ieslodzīto darba spēju uzturēšanai, paaugstināšanai un bijušo ieslodzīto integrēšanai darba tirgū un sabiedrībā.

Partnerības sagatavotā projekta vispārējais mērķis ir padarīt pieejamu Latvijas darba tirgu personām, kas atbrīvojušās no ieslodzījuma vietām un integrēt šo mērķgrupu valsts sociālajā vidē.

Projekta vispārējā mērķa sasniegšanai tiks izveidots un nostiprināts sadarbības tīkls un struktūras ieslodzīto /no ieslodzījuma atbrīvoto personu nodarbinātības veicināšanai un sociālai iekļaušanai. Projektā tiks veidota jauna atbalsta sistēma, ietverot tajā gan darbu ar ieslodzītām personām, gan darba turpināšanu pēc personas atbrīvošanas no ieslodzījuma. Atbalsta sistēmu veido divas komponentes:

1. projekta komponente.

Pasākumu kopums ieslodzīto vispārējās un profesionālās izglītības uzlabošanai, darba spēju uzturēšanai un sociālās korekcijas darbam ieslodzījuma vietās.

2.  projekta komponente.

Jaunas sociālās rehabilitācijas sistēmas izveide no ieslodzījuma atbrīvoto personu atbalstam.

Izveidotā sistēma kā pasākumu komplekss risinās gan mērķauditorijas profesionālas kvalifikācijas un darbiekārtošanās jautājumus, gan risinās jautājumus, kas saistīti ar blakus faktoriem (tādiem faktoriem, kas neļauj mērķauditorijai iesaistīties darba tirgus attiecībās (dzīves vietas trūkums, atkarības problēmas, sociālo prasmju trūkums, u.c.)).

 • Projekts ietekmēs nodarbinātību visos reģionos, jo tiks veicināta mērķgrupas iesaistīšana darba tirgū. Līdz ar to mazināsies sociālā spriedze un pieaugs ekonomiskais izdevīgums, jo mērķgrupa no sociālo pabalstu pieprasītāja būs kļuvusi par nodokļu maksātāju.
 • Projekts paredz izveidot 4 reģionālos SRC (Valmieras, Liepājas, Gulbenes un Rīgas rajonos), tādējādi izveidojot jaunas darba vietas.

 

Projekts skaitļos un faktos

 • Īstenošanas laiks: 01. 2005.-12. 2007.
 • Projekta finansējums: Ls 1 405 608
 • Projekta dalībnieki: ieslodzītie un bijušie ieslodzītie
 • 25 % ieslodzīto nav pamata izglītības
 • 2004./05. mācību gadā viena gada profesionālās izglītības programmās piedalījās mazāk nekā 5 % ieslodzīto
 • Strādā tikai ~ 30 % ieslodzīto
 • 50 % ieslodzīto nav pases, 34 % - personas koda
 • Ar projekta atbalstu profesionālo izglītību dažādās specialitātēs ieguvuši 328 klienti
 • 80 % no Brasas vīriešu cietumā apmācīto šuvēju izgatavotās produkcijas (motobraucēju speciālie tērpi) tiek eksportēti uz Itāliju
 • 53 % no projekta laikā izveidoto sociālās rehabilitācijas centru klientu ir atraduši oficiālu darbu

Projekta produkti

Vairāku pakāpju atbalsta sistēma ieslodzīto darba spēju uzturēšanai, paaugstināšanai un bijušo ieslodzīto integrēšanai darba tirgū un sabiedrībā 

 • Dzīves skola 2