Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta pārvaldes un Latvijas neatkarīgo kriminologu asociācijas 2003.gada 24.decembrī noslēgto līgumu par pētījuma veikšanu, 2004.gada janvārī - jūnijā tika veikts pētījums «Personu, kas atbrīvojas no ieslodzījuma vietām, iespējas saņemt palīdzību Latvijas teritorijās esošajās sociālās rehabilitācijas iestādēs».

Pētījuma gaitā uzsvars tika likts nevis uz rezultātu analīzi, bet uz institūciju saraksta izveidošanu, kurām ir bijis kāds sakars ar palīdzības sniegšanu bijušajām ieslodzītajām personām, vai vismaz vēlme palīdzēt (par ko liecina viņu atsūtītās aizpildītās anketas). Tāpēc pētījuma rezultāti sastāv no trim daļām - aptaujas rezultātu analīze, atbildējušo institūciju saraksts, un institūciju saraksts, kurām tika izsūtītas anketas aizpildīšanai.

Aptaujas rezultātu analīze sastāv no īsa galveno rezultātu apkopojuma ar nelieliem skaidrojumiem, kā arī pētījuma gaitā iegūtiem secinājumiem.

Atbildējušo institūciju sarakstā ir ietvertas visu atbildējušo institūciju atbildes uz anketas jautājumiem.

Institūciju saraksts, kurām tika nosūtītas anketas, ietver pilnīgi visu institūciju nosaukumus, adreses un telefonus, ja tādi ir pieejami, kā arī e-pasta adreses. Šis saraksts būs noderīgs nākotnē veidojot institūciju tīklu, kuras sniegs sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, jo daļa no šīm institūcijām savas specifikas dēļ būtu piesaistāma pakalpojumu sniegšanai.