Misija 

Veicināt probācijas klientu atturēšanos no likumpārkāpumu izdarīšanas. 

Vīzija 

Valsts probācijas dienests ievieš un izmanto zinātniski pamatotas un mūsdienu sabiedrības drošības vajadzībām atbilstošas darba metodes, ņemot vērā cietušo intereses, kas veicina probācijas klientu sociālo iekļaušanos un atturēšanos no likumpārkāpumu izdarīšanas. 

Virsmērķis 

Probācijas klienti ir aktīvi sociālajā dzīvē, mācās, strādā un maksā nodokļus, rūpējas par saviem ģimenes locekļiem un veicina valsts sociālekonomisko izaugsmi.

 

Valsts probācijas dienests ir Tieslietu ministra pārraudzībā esoša iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz 2003. gada 18. decembrī Saeimā pieņemto likumu «Valsts probācijas dienesta likums», kas ir stājies spēkā 2004. gada 1. janvārī, un saskaņā ar 2005. gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1010 «Valsts probācijas dienesta nolikums».

Valsts probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Valsts probācijas dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem.

Valsts probācijas dienestam ir nozīmīga loma tādas kriminālsodu izpildes sistēmas attīstīšanā, kuras mērķis ir izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Valsts probācijas dienesta darbība Latvijā turpina kriminālsodu izpildes sistēmas attīstību, kas pēc neatkarības atgūšanas sākās ar plašu cietumu reformu, nāves soda atcelšanu, mūsdienīgu sodu izpildes tiesību normu jaunradi. Valsts probācijas dienesta darbība un tās attīstīšana Latvijā ļauj uzlabot kriminālsodu piespriešanas un izpildes efektivitāti.