Projekta mērķis ir attīstīt spējas dzīvot sabiedrībā un iekļauties darba tirgū cilvēkiem, kuri ir izcietuši sodu brīvības atņemšanas iestādēs, apgūstot un attīstot pamatprasmes gan soda izciešanas termiņa beigu posmā, gan tūlīt pēc soda izciešanas.

Projektā paredzēts ir izstrādāt individuālo sociālās rehabilitācijas programmu, notiesātajiem, kuri tiek gatavoti atbrīvošanai. Sociālās rehabilitācijas programma sevī ietvers arī individuālo sociālas rehabilitācijas plānu izstrādi, mācot risināt problēmas, noteikt prioritātes un motivēt turpināt mācības pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas un iesaistīties darba tirgū.. Projekta ietvaros tiks organizēti latviešu valodas kursi ieslodzījuma vietās un sekmīgie kursu dalībnieki saņems apliecību par valsts valodas apguvi, jo latviešu valodas zināšanas ir viens no priekšnosacījumiem, lai šodien cilvēks būtu konkurētspējīgs darba tirgū un veiksmīgāk integrētos sabiedrībā, tādējādi mazinot risku izdarīt atkal jaunu likumpārkāpumu.

Projekta mērķauditorija ir 6 ieslodzījuma vietu ieslodzītie, kuri izcieš brīvības atņemšanas soda pēdējo pusgadu.

Projekta īstenošanai ir izveidota sadarbība starp Valsts probācijas dienestu, Ieslodzījuma vietu pārvaldi un ieslodzījuma vietām, Valsts nodarbinātības aģentūru, Valsts profesionālās karjeras aģentūru. Projekta ietvaros Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki tiks sagatavoti strādāt ar šo sociālās rehabilitācijas programmu.

Projekta norises vieta ir Matīsa, Šķirotavas, Iļģuciema, Grīvas, Jelgavas un Valmieras cietums.

Projekta rezultātā sabiedrība iegūs cilvēkus, kuri atgriežoties no ieslodzījuma, būs sagatavoti iesaistīties darbā tirgū, motivēti papildināt savas iemaņas un prasmes.

Projekts realizācija notiek no 2005.gada 1.jūnija līdz 2006.gada 1.septembrim.

Projektu līdzfinasē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

"Šis projekts ir veidots ar 80% Eiropas Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas sociālā fonda un 20% Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Valsts probācijas dienests, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokli."