Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) administrācija no Tieslietu ministrijas saņēmusi apliecinājumu tam, ka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālo projektu konkursā atbalstu guvis ZPR izstrādātais pilotprojekts „Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgales reģionā”.

Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģiona administrācija, bet partneri no Latvijas puses – Aizkraukles novada dome, Bauskas, Dobeles un Jēkabpils pilsētas dome. Savukārt no Norvēģijas puses projekta ieviešanā piedalīsies Nacionālā noziedzības novēršanas padome. Bez tam minētā projekta ieviešanā kā sadarbības partneri iesaistīsies arī tādas institūcijas kā Latvijas Valsts probācijas dienests un nevalstiskā organizācija „Vecāki Jelgavai”.

Projekts izstrādāts ar mērķi mazināt jauniešu noziedzības līmeni Zemgales plānošanas reģionā, veicināt starpinstitūciju sadarbību un rīcībspēju jauniešu noziedzības novēršanā, palielināt jauniešu, it sevišķi riska grupu informētību tiesiskuma un drošības jautājumos. Turklāt projekta izveides procesā ņemti vērā situācijas iepriekšējās izpētes rezultāti, noskaidrojot jauniešu noziedzības tendences un cēloņus, kā arī šķēršļus esošo tiesību normu funkcionēšanā attiecībā uz dažādu institūciju sadarbību un kompetenču sadali.

Projekta ieviešanas gaitā plānots izveidot jauniešu noziedzības preventīvajos pasākumos iesaistīto institūciju sadarbības mehānismu, uzlabot šajās institūcijās strādājošo speciālistu veiktspēju, pilnveidot drošības infrastruktūru, uzstādot vairākus desmitus video novērošanas kameras pie skolām un jauniešu iecienītās pulcēšanās vietās Aizkrauklē, Bauskā, Dobelē un Jēkabpilī, veidot jauniešu izpratni par tiesiskuma jautājumiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 354 334 eiro. No tiem 301 183 eiro, vai 85% veido piešķirtais grants, bet 53 150 eiro, vai 15% - valsts un pašvaldību budžeta līdzfinansējums. Projekta ieviešana uzsākta  2009.gada 15. septembrī un tā ilgs 18 mēnešus, līdz 2011.gada martam.