Kopš Valsts probācijas dienesta (turpmāk - dienests) izveides, lielākais dienesta darbaapjoms ir saistīts ar kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi un nosacīti notiesāto uzraudzību. Tā, piemēram, 2015. gada 31. decembrī VPD veica 2927 nosacīti notiesātu personu uzraudzībuun 2698 probācijas klientu turpināja pildīt piespiedu darbu. Šīs abas grupas veidoja 88% no visiem probācijas klientiem, kas šajā laikā izcieta sodu sabiedrībā. Tāpēc dziļāka izpratne par nosacītas notiesāšanas un piespiedu darba piemērošanu un izpildi, kā arī plašāks priekštats par šīm probācijas darba mērķgrupām (Cik līdzīgas, cik atšķirīgas ir šīs probācijas klientu grupas?) var veicināt efektīvāku kriminālsodu politiku un praksi.

Nosacītas notiesāšanas (NN) un piespiedu darbu (PD) piemērošana ir dinamisksprocess, tā ir mainījusies laikā kopš dienests īsteno abas šīs funkcijas, t.i., piespiedu darbu piemērošana ir būtiski palielinājusies, bet nosacīti notiesāto personu skaits ir samazinājies. Aplūkojot VPD 2010. gada un 2015. gada publiskos pārskatus (VPD 2010; VPD 2015), varam konstatēt, ka 2010. gadā VPD veica 10 563 nosacīti notiesāto personu uzraudzību un organizēja piespiedu darba izpildi 6247 personām, bet 2015. gadā uzraudzībā esošo klientu skaits jau bija mazāks kā probācijas klientu skaits, kas notiesāti ar piespiedu darbiem – 2015.gadā dienests veica 4969 nosacīti notiesātu personu uzraudzību, bet piespiedu pildīja 8974 sodītas personas. Šādu sodu piemērošanas dinamiku ir ietekmējis 2012.gada 13.decembra likums "Grozījumi Krimināllikumā” (likums stājas spēkā 2013.gada 1.aprīlī), kas paplašināja piespiedu darba piemērošanas iespējas, kā arī vēl citi ar sodu piemērošanu un izpildi saistīti apstākļi.

Tāpēc, lai dziļāk izprastu pārmaiņas nosacīti notiesāto un ar piespiedu darbiem notiesāto grupās 2017. gadā tika īstenots pētījums “Piespiedu darbu un nosacītas notiesāšanas piemērošana un izpilde”.