Finansētājs: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments un Latvijas valsts budžets (Pētījums realizēts Individuālais projekta Nr.LV0024 „Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana" ietvaros).

Gads: 2011

Pētījuma veicējs: Valsts probācijas dienesta Individuālā projekta Nr.LV0024 "Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana" Pētījumu nodaļa

Pētījuma mērķis: 

Noskaidrot Valsts probācijas dienesta klientu viedokli par piespiedu darba izpildes un uzraudzības organizēšanu.

Pētījuma saturs:

Lai noskaidrotu Valsts probācijas dienesta klientu viedokli par sabiedrībā izciešamo sodu norisi un dienesta darbu, 2010. gada rudenī tika īstenota probācijas klientu aptauja (aptauja īstenota anketēšanas veidā). Tika aptaujāti 790 probācijas klienti no visas Latvijas, aptaujājot divas lielākās probācijas klientu grupas: 1) nosacīti notiesātie un nosacīti pirmstermiņa atbrīvotie, kas atrodas probācijas dienesta uzraudzībā un 2) likumpārkāpēji, kas iesaistīti piespiedu darbu veikšanā (ar piespiedu darbiem notiesātie).

Pētījumā ir analizēts respondentu viedoklis par sodu izpildes procesu, tai skaitā attieksmi pret sodu un probācijas darbu, informācijas pieejamību, klienta lietu vadības norisi un probācijas programmu īstenošanu, probācijas darbinieka un klienta sadarbības procesu.

Pētījuma ziņojumam ir šāda struktūra: pirmajā daļā ir analizētas uzraudzībā esošo un piespiedu darbu izpildē iesaistīto probācijas klientu viedokļu līdzības un atšķirības, otrajā daļā ir izvērsti aplūkoti probācijas klientu viedokļi par uzraudzības norisi, trešajā daļā analizēti aptaujāto viedokļi par pieredzi, kas iegūta piedaloties probācijas programmās, bet ceturtajā daļā ir analizētas piespiedu darbu izpildē iesaistīto probācijas klientu viedokļi par sodu izpildes procesu, probācijas darbinieka, darba devēja un probācijas klienta sadarbību. Ziņojuma noslēgumā apkopoti aptaujas rezultātu secinājumi.