IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekts „Probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana" Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/001/20

Finansējuma saņēmējs: Valsts probācijas dienests, reģ. nr.90001625082

Adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011

Tālrunis: 67021138, fakss:67021139

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

2011.gada 1.aprīlī darbību uzsāka Valsts probācijas dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts „Probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana".

Projekta mērķis ir probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot probācijas klientiem pieejamu un profesionālu probācijas programmu īstenošanu. Šis mērķis tiks sasniegts, izstrādājot programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas metodoloģiju, veicot programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanu un ieviešot pasākumus programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšanai.

Probācijas programmu īstenošana probācijas klientiem - ir viena no Valsts probācijas dienesta funkcijām. Probācijas programmu īstenošana ir vērsta uz probācijas klienta (likumpārkāpēja) uzvedības korekciju, kuras rezultātā likumpārkāpējs atturēsies no likuma pārkāpumiem un tiks nodrošināta sabiedrības drošība. Nodrošinot probācijas programmu īstenošanas kvalitāti, var panākt noziedzības recidīva līmeņa būtisku samazināšanu. Probācijas programmās piedalās probācijas klienti, kuriem šīs pienākums uzlikts ar tiesas nolēmumu vai prokurora lēmumu, kā arī tie probācijas klienti, kuri izradīja interesi un vēlmi izmantot šo pakalpojumu.

Projektā ietvaros izstrādāto metodoloģiju savā darbā izmantos Valsts probācijas dienestā visā Latvijas teritorijā. Apmācībās darbam ar probācijas klientu, piemērojot probācijas programmas, tādējādi efektīvi izmantojot pieejamos resursus un klientorientētas saskarsmes principus, piedalīsies 72 dienesta darbinieki. Vairāki probācijas klientu lietu vadītāji visā Latvijā uzlabos sava darba kvalitāti, strādājot ar probācijas klientiem, izmantojot projektā ietvaros izstrādātus informatīvus izdales materiālus par programmām.

Ieguvēji projekta īstenošanā būs vairāk kā 1500 probācijas klienti ik gadu, kuri piedalīsies programmās. Kopumā ap 20 000 probācijas klienti ik gadu, kuri tiks labāk informēti par probācijas programmām varēs pilnvērtīgāk sadarboties ar profesionāli sagatavotiem probācijas darbiniekiem, kā arī veiksmīgi iekļauties sabiedrībā kopumā.     

Projekta plānotie rezultāti:

1) Tiks izstrādāta probācijas programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas metodoloģija.

2) Tiks veikta probācijas programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšana.

3) 72 probācijas programmu vadītāji un klientu lietu vadītāji piedalīsies apmācībās probācijas programmu resursu efektīvai izmantošanai un klientorientētas saskarsmes veidošanai „Resursu menedžments".

4) Tiks izstrādāti informatīvie materiāli par probācijas programmām (paredzēti probācijas klientu informēšanai).

5) Probācijas programmu materiāli tiks pārtulkoti un adaptēti probācijas klientiem, kuriem ir nepietiekamas valsts valodas zināšanas. 

Projekts ir vērsts uz darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana"1.5.1.pasākuma „labāka regulējuma politika"1.5.1.3.aktivitātes „Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana"1.5.1.3.2.apakšaktivitāti „publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī" mērķi, t.i. nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu. Projekts ilgs līdz 2011. gada septembrim, apgūstot 25 854 LVL.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekts „Probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana" Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/001/20

Finansējuma saņēmējs: Valsts probācijas dienests, reģ. nr.90001625082

Adrese: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011

Tālrunis: 67021138, fakss:67021139

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Valsts probācijas dienestā tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana". Projekts bija vērsts uz darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.1.pasākuma „labāka regulējuma politika" 1.5.1.3.aktivitātes „Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana" 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti „publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī" mērķi, t.i. nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu. Projekts tika īstenots no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2011. gada 30. septembrim izmantojot finanšu līdzekļus 97% apmērā no plānotā projekta budžeta, t.i. 25201,66 LVL.

Probācijas programmu īstenošana probācijas klientiem ir viena no Valsts probācijas dienesta funkcijām. Probācijas programmās piedalās probācijas klienti, kuriem šis pienākums uzlikts ar tiesas nolēmumu vai prokurora lēmumu, kā arī tie probācijas klienti, kuri izradījuši vēlmi izmantot šo pakalpojumu. Probācijas programmas ir vērstas uz probācijas klienta (likumpārkāpēja) uzvedības korekciju, kuras rezultātā likumpārkāpējs atturēsies no likuma pārkāpumiem un tiks nodrošināta sabiedrības drošība. Nodrošinot probācijas programmu īstenošanas kvalitāti, var panākt noziedzības recidīva līmeņa samazināšanu.

Par projekta mērķi tika izvirzīta probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot probācijas klientiem pieejamu un profesionālu probācijas programmu īstenošanu.

Projektā sasniegtie rezultāti un to ilgtspējas turpmākā nodrošināšana:

  • Izstrādāta probācijas programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas metodoloģija, kura projekta laikā tika izmēģināta un pilnveidota. Dienests 2012.gadā plāno ieviest probācijas programmu īstenošanas kvalitātes monitoringa sistēmu, veicot probācijas programmu nodarbību videoierakstu analīzi, kā arī nodarbību vērošanu klātienē (tajās struktūrvienībās, kuras nav nodrošinātas ar videoierakstu ierīcēm) saskaņā ar izstrādāto metodoloģiju, kā arī nodrošinot atpakaļ saiknes sniegšanu programmu vadītājiem, tādējādi veicinot programmu vadītāju profesionālo izaugsmi un probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšanu.
  • Izstrādāts dienesta darbinieku mācību kurss „Resursu menedžments", kurš paredzēts probācijas klientu lietu vadītājiem, kuri veic uzraudzības funkciju. Mācību kurss projekta laikā tika aprobēts un pilnveidots, iesaistot mācībās 85 dienesta darbiniekus. Mācību saturs un pasnidzēju darbs augsti novērtēti gan no dalībnieku puses, gan no dalībnieku tiešo vadītāju puses. Probācijas programmu nodaļa turpina saņemt pieteikumus dalībai mācībās, kuras jau ir ieplānotas arī 2012.gadā, iesaistot tajos visus probācijas klientu lietu vadītājus, kuri veic uzraudzības funkciju. Šīs darbs būs iespējams, ja dienestam tiks piešķirti finanšu līdzekļi dalībnieku izmitināšanai un ceļa izdevumiem.
  • Projektā organizētas kolēģu konsultācijas probācijas programmu vadītājiem, kurās piedalījās 48 dienesta darbinieki.
  • Izstrādāti informatīvie materiāli par probācijas programmām (paredzēti probācijas klientu informēšanai)
  • Aktualizēti un krievu valodā pārtulkoti probācijas programmas „Dzīves skola 2" materiāli probācijas klientiem, kuriem ir nepietiekamas valsts valodas zināšanas.

 

Projekta rezultātā vairāk kā 1500 probācijas klientiem, kuri piedalās probācijas programmās ik gadu tiks vadītās probācijas programmas augstā kvalitātē un ap 20 000 probācijas klienti ik gadu, tiks labāk informēti par probācijas programmām un varēs pilnvērtīgāk sadarboties ar profesionāli sagatavotiem probācijas darbiniekiem, kā arī veiksmīgi iekļauties sabiedrībā kopumā.