Finansētājs: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments un Latvijas valsts budžets (Pētījums realizēts Individuālais projekta Nr.LV0024 „Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana" ietvaros).

Gads: 2010

Pētījuma veicējs: IS Consulting SIA

Autori: Ivars Solovjovs, Veronika Linkuma

Valoda: latviešu

Pētījuma mērķis: Izvērtēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas un ar tām saistīto datu uzkrāšanas un analīzes praksi, kā arī izstrādāt priekšlikumus rezultatīvo rādītāju sistēmas un datu analīzes prakses pilnveidošanai.

Pētījuma saturs:

Pētījumā ir veikts Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta esošās rezultatīvo rādītāju sistēmas izvērtējums.

Pētījuma autori ir aplūkojuši un analizējuši iestāžu noteiktos rezultatīvos rādītājus un to struktūru, izvērtējuši esošo rezultatīvo rādītāju iegūšanas, apkopošanas un analīzes procesu, tai skaitā:

  • izvērtējuši kādā apjomā un kvalitātē iestāžu noteiktie rezultatīvie rādītāji raksturo iestāžu mērķu sasniegšanas pakāpi, funkciju izpildes un atsevišķu darbību efektivitāti, paveikto darba apjomu un darba kvalitāti;
  • analizējuši līdzšinējo apkopoto datu pielietojumu iestāžu darba plānošanā un novērtēšanā;
  • apzinājuši ar datu iegūšanu, apkopošanu un analīzi saistītās problēmas Ieslodzījuma vietu pārvaldē un Valsts probācijas dienestā.

Secinājumu daļā autori sniedz priekšlikumus rezultatīvo rādītāju struktūras pilnveidošanai Ieslodzījuma vietu pārvaldē un Valsts probācijas dienestā, kā arī autori ir sagatavojuši priekšlikumus par rezultatīvo rādītāju apkopošanas un analīzes kārtības uzlabošanu abās iestādēs.