Valsts probācijas dienesta (turpmāk tekstā – Dienests) kopējie izdevumi 2024.gadā paredzēti 15 496,2 tūkst. eiro apmērā, t.sk.:

  • budžeta apakšprogrammā 04.03.00 “Probācijas īstenošana” (pamatdarbības budžets) – 15 222,9 tūkst, eiro apmērā,
  • budžeta apakšprogrammā 74.06.00 “Atveseļošanas un noturības mehāniskma (ANM) projekti un pasākumi” – 273,3 tūkst, eiro apmērā.


Dienesta pamatdarbības budžets 2024. gadā tika palielināts par:

  • 54,0 tūkst. eiro – palielināti izdevumi atlīdzībai 2023. gada atbalstītā prioritārā pasākuma "Atlīdzības palielinājums resoram" ietvaros;
  • 41,2 tūkst. eiro – palielināti preču un pakalpojumu izdevumi starpnozaru prioritārā pasākuma "Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto  atalgojuma palielināšana" ietvaros;
  • 2 909,9 tūkst. eiro – palielināti izdevumi atlīdzībai prioritārā pasākuma "Atlīdzība Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas institūcijās nodarbinātajiem, tai skaitā Probācijas dienestam" ietvaros;
  • 75,7 tūkst. eiro – palielināti preču un pakalpojumu izdevumi starpnozaru prioritārā pasākuma "Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums" ietvaros;
  • 0,1 tūkst. eiro - palielināti izdevumi starptautiskajai sadarbībai sakarā ar dalības maksas palielinājumu starptautiskajā organizācijā Eiropas probācijas konfederācijā.

Dienesta pamatdarbības budžets 2024. gadā tika samazināts par:

  • 37,6 tūkst. eiro – samazināts finansējums precēm un pakalpojumiem,  kas tika papildus piešķirts 2023. gadā energoresursu izdevumu segšanai;
  • 97,7 tūkst. eiro – samazināts finansējums (vienreizējiem pasākumiem), kas tika piešķirts prioritārā pasākuma "E-lietas platformas koplietošanas risinājuma uzturēšana" ietvaros;
  • 19,3 tūkst. eiro – samazināts finansējums (vienreizējiem pasākumiem), kas tika piešķirts jaunā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – probācijas novērošana – īstenošanas ietvaros.

2024. gada pamatdarbības budžetā paredzēti resursi Dienesta darbinieku atlīdzībai – 12 892,6 tūkst. eiro apmērā, preču un pakalpojumu apmaksai – 2 314,2 tūkst. eiro apmērā, pamatkapitāla veidošanai – 12,2 tūkst. eiro apmērā, dalības maksas iemaksām Eiropas probācijas konfederācijai (CEP – Confederation of European Probation) 3,2 tūkst. eiro apmērā un organizācijā “Eiropas forums taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice)” 0,7 tūkst. eiro apmērā.

Tāpat Dienesta kopējā budžetā ir paredzēti resursi Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu, un tieši projekta Nr. 2.1.2.1.i.0/1/23/I/VARAM/002 “E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2.posms“ īstenošanai, tajā skaitā atlīdzībai – 39,2 tūkst. eiro un pamatkapitāla veidošanai – 234,1 tūkst. eiro. Kopējais līdzekļu apjoms minētajiem mērķiem 2024. gada budžetā ir paredzēts 273,3 tūkst. eiro apmērā. Sīkāka informācija par projektu šeit.

Paredzams, ka 2024. gadā tiks palielināta apropriācija Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa 4.3.4.6. pasākuma "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai" īstenošanai. Sīkāka informācija par projektu šeit.

Aktuālās Dienesta 2024.gada budžeta apakšprogrammu tāmes šeit