Eiropas Komisijas finanšu instrumenta „Krimināltiesības" līdzfinansētais projekts

Nr.JUST/2010/JPEN/AG/1462/EJ 30-CE-0402852/00-12

„Tehnisko līdzekļu izmantošanas attīstība darbā ar klientiem, kuri pārvietojas pāri valstu robežām"

(Developing the Use of Technical Tools in Cross-Border Resettlement - DUTT)

Gatavojoties ietvarlēmumu 2008/947 & 2008/909 ieviešanai, šī projekta ietvaros tiks izmēģinātas un pētītas videokonferenču ierīces un skārienjūtīgos ekrānu tehnoloģijas

 Projekta mērķis:

 • Izpētīt un izvērtēt videokonfernču tehnoloģijas potenciālo piemērotību kļūt par instrumentu novērtējot un pārvietojot uz to piederības valsti ieslodzītos, kā arī likumpārkāpējus, kam piespriests sabiedrībā izciešams sods;
 • Izpētīt daudzvalodu skārienjūtīgo ekrānu izmantošanas efektivitāti cietumos un probācijas dienestu telpās ar mērķi nodrošināt likumpārkāpējus ar noderīgu vietēja, nacionāla vai starptautiska mēroga informāciju par viņa kriminālsoda izpildes pārcelšanu un viņa paša pārcelšanos uz piederības valsti.

Aktivitātes:

Videokonferenču tehnoloģijas

 • Ieviest projekta partnerorganizācijās videokonferenču tehnoloģijas (tikai, kur tās nav jau pieejamas) un izpētīt to potenciālo piemērotību kļūt par instrumentu likumpārkāpēju pārvietošanas procesā uz to piederības valstīm, identificējot tehniskos un praktiskos tehnoloģijas pielietošanas aspektus;
 • Publicēt izpētes rezultātus atskaitē.

Skārienjūtīgo ekrānu tehnoloģija

 • Veikt pētījumu par skārienjūtīgo ekrānu izmantošanas efektivitāti, identificējot potenciālos ieguvumus, kā arī sarežģījumus;
 • Publicēt izpētes rezultātus atskaitē.

Papildus aktivitātes

 • Regulāras projekta vadības sanāksmes, lai izvērtētu projekta virzību;
 • Starptautisks starpinstitūciju projekta atklāšanas pasākums;
 • Noslēguma starptautiska starpinstitūciju konference, lai demonstrētu projektā paveikto un tā rezultātus.

Ieguvēji no projektā paveiktā

 • Visi praktizējošie juristi;
 • Likumpārkāpēji, kam jāatgriežas piederības valstī, lai izciestu kriminālsodu;
 • Probācijas darbinieki projekta partnervalstīs;
 • Cietumu darbinieki projekta partnervalstīs;
 • Prokuratūru darbinieki projekta partnervalstīs;
 • Citu ES dalībvalstu kriminālās justīcijas speciālisti, kas vēlētos izmantot šādas tehnoloģijas ietvarlēmumu 2008/947 un 2008/909 izpildei.

Plānotie rezultāti:

 • Labāka izpratne par videokonferenču tehnoloģijas izmantošanas iespējām efektīvākai likumpārkāpēja pārvietošanai un kriminālsoda izpildes pārnešanai uz likumpārkāpēja piederības valsti;
 • Uzlabotas zināšanas par ieguvumiem un sarežģījumiem izmantojot skārienjūtīgos ekrānus nozīmīgākajās kriminālās justīcijas iestādēs;
 • Veicināta izpratne par potenciālajiem šķēršļiem ieviešot tehnoloģijas, kuru mērķis ir atvieglot brīvības atņemšanas un sabiedrībā izciešamu kriminālsodu izpildes pārnešanu uz citu valsti;
 • Uzlabota saziņa starp kriminālās justīcijas speciālistiem projekta partnervalstīs;
 • Uzlabota ES dalībvalstu informētība, izplatot projekta publicitātes materiālus;
 • Ieguldījums Eiropas E-Justice rīcības plāna 2009. - 2013. gadam ieviešanā:

a) atbalsts adaptētajiem instrumentiem, lai attīstītu Eiropas tieslietu telpu;

b) horizontālo instrumentu izmantošana;

c) labās pieredzes pārņemšana. 

Projekta rezultātā pieejamie materiāli un pasākumi:

 • Pētījuma rezultāti par videokonferenču tehnoloģijas efektivitāti likumpārkāpēju pārrobežu nodošanai;
 • Pētījuma rezultāti par daudzvalodu skārienjūtīgo ekrānu potenciālām izmantošanas iespējām, sniedzot likumpārkāpējiem izsmeļošu informāciju, gatavojot tos pārvietošanai;
 • Starptautiski pasākumi - projekta uzsākšanas pasākums un noslēguma konference;
 • Projekta rezultātu starptautiska izplatīšana projekta partneru mājaslapās, raksts par projekta rezultātiem       e-practice.eu mājaslapā, projekta rezultātu iesniegšana starpinstitūciju vadības komitejās.

Projekta ilgums:

2010. gada 1. aprīlis līdz 2013. gada 31 marts

Projekta īstenotājs:

Londonas Probācijas trasts (Apvienotā Karaliste)

Projekta partneri:

Valsts probācijas dienests (Latvija)

Nacionālais likumpārkāpēju labošanas dienests (Apvienotā Karaliste)

Probācijas dienests (Nīderlande)

Eiropas Probācijas organizācija (Nīderlande)

Tieslietu ministrija (Nīderlande)

Plašāka informācija (angļu valodā) par projektu, tā īstenošanas laikā sagatavotajiem materiāliem un ekspertu prezentācijām atrodama Eiropas Probācijas organizācijas mājaslapā: http://www.cep-probation.org/default.asp?page_id=157&map_id=102