2014.gada 23.aprilī  starp Ārlietu ministriju un Valsts probācijas dienestu tika noslēgta vienošanās Nr.ĀM/2014/1 „Par projekta „ Atbalsts Moldovas probācijas sistēmas kapacitātes stiprināšanai”.

Latvijas un Moldovas probācijas dienesti sadarbojas kopš 2005.gada.

2013.gadā tika īstenots projekts „Atbalsts Moldovas tieslietu sistēmas institucionālās kapacitātes stiprināšanai”, kura ietvaros Latvijas nacionālo ekspertu vizītes Moldovas Republikā laikā tika organizētas Moldovas probācijas dienesta darbinieku praktiskas apmācības, konsultācijas. Sadarbības ietvaros Valsts probācijas dienesta eksperti vizītē Moldovā veica mācības „Motivējoša intervēšana”, novadīja profesionālā atbalsta pasākumu – supervīziju, dienesta eksperti sagatavoja rekomendācijas probācijas programmas īstenošanai Moldovā.

Šīs projekts ir loģisks iepriekšējo gadu sadarbības un 2013.gadā īstenotā projekta turpinājums, kas izstrādāts, ņemot vērā Moldovas puses identificētās problēmas un aktuālos jautājumus. Projekta fokusā divu probācijas funkciju normatīvais regulējums – izvērtēšanas ziņojuma sniegšana un piespiedu darba izpildes organizēšana. Paredzēts izpētīt esošo normatīvo regulējumu un sniegt rekomendācijas tā pilnveidei Moldovā. Projekta ietvaros notiks divas VPD pārstāvju vizītes uz Moldovu (1) seminārs par piespiedu darba organizēšanu, 2) darba grupas informācijas iegūšanai un precizēšanai rekomendāciju izstrādei par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajā regulējumā). Projekta noslēgumā paredzēta Moldovas pārstāvja vizīte uz Latviju projekta rezultātu novērtēšanai un turpmākas sadarbības virzienu noteikšanai.

Projekta mērķis - stiprināt Moldovas probācijas dienestu, sniedzot rekomendācijas normatīvā regulējuma pilnveidei probācijas funkciju izpildes jomā.

Projekta ieviešanas laiks 2014.gada 8.maijs - 5.decembris.    

Piešķirtais finansējums EUR 20 000. 

Noslēdzies projekts „Atbalsts Moldovas probācijas sistēmas kapacitātes stiprināšanai”

2014.gada 23.aprīlī Valsts probācijas dienests un Ārlietu ministrija noslēdza vienošanos Nr. ĀM/2014/1 “Par projekta “Atbalsts Moldovas probācijas sistēmas kapacitātes stiprināšanai” (turpmāk – projekts) īstenošanu”.

2014.gada 5.decembrī projekts tika noslēgts. Projekta mērķis – Latvijas Republikas Valsts probācijas dienesta ekspertu zināšanu nodošana un pieredzes apmaiņas nodrošināšana Moldovas Republikas probācijas dienesta amatpersonām – ir sasniegts.

Projekta īstenošanas laikā paveiktie darbi:

Valsts probācijas dienesta eksperti L.Zelča, A.Mitjakova un E.Rubene projekta 2.aktivitātes ietvaros vadīja semināru Moldovas probācijas dienesta kolēģiem 2014.gada jūnijā, kurā ne tikai dalījās ar zināšanām un praktisko pieredzi piespiedu darba izpildes organizēšanā Latvijā, bet arī uzzināja par šīs funkcijas izpildi Moldovā un kopīgi ar semināra dalībniekiem meklēja atbildes uz risināmiem jautājumiem šīs probācijas funkcijas izpildes organizēšanā.

Valsts probācijas dienesta ekspertes Ilona Linde, Aleksandra Kerna un Ieva Svīķe projekta 3. un 4.aktivitātes ietvaros izpētīja Moldovas probācijas dienesta darbību reglamentējošo normatīvo bāzi, 2014.gada septembrī vizītē Kišiņevā apmeklēja Moldovas probācijas dienestu, precizēja izpētīto informāciju un dalījās ar pieredzi divu probācijas funkciju īstenošanas organizēšanā.

Valsts probācijas dienesta ekspertes Ilona Linde un Aleksandra Kerna projekta 5.aktivitātes ietvaros izstrādāja rekomendācijas izvērtēšanas ziņojuma sagatavošanas un piespiedu darba izpildes organizēšanas funkciju turpmākai attīstībai Moldovas probācijas dienestā.

Projekta 6.aktivitātes ietvaros Moldovas probācijas dienesta pārstāvji 2014.gada novembrī apmeklēja Latvijas Valsts probācijas dienestu. Vizītes laikā tika apspriestas izstrādātas rekomendācijas, nosprausti turpmākas sadarbības virzieni un pārrunāti projektā sasniegtie rezultāti.       

Pateicos visiem projektā iesaistītajām personām un dienesta darbiniekiem, kuri snieguši savu atbalstu projekta aktivitāšu īstenošanai, par izradīto interesi, atbildīgo attieksmi, pašaizliedzīgo darbu un izpalīdzību: I.Lindei, I.Sviķei, A.Kernai, L.Zelčai, E.Rubenei, A.Mitjakovai, K.Greitanei, R.Sebežai, G.Lorencim, I.Mozeram, I.Vītolam, K.Lapiņai, S.Jakuševai.

Projekta vadītāja J.Ciniņa

 

Aktualitātes 2014. gada septembrī

Projekta „Atbalsts Moldovas probācijas sistēmas kapacitātes stiprināšanai” aktualitātes

2014.gada 23.aprīlī Valsts probācijas dienests un Ārlietu ministrija noslēdza vienošanos Nr.ĀM/2014/1 “Par projekta “Atbalsts Moldovas probācijas sistēmas kapacitātes stiprināšanai” (turpmāk – projekts) īstenošanu”.  

16.-18.septembrī projekta ietvaros norisinās Latvijas ekspertu vizīte Kišiņevā, Moldovā. No Valsts probācijas dienesta vizīte piedalās I.Linde, I.Sviķe un A.Kerna.  

Latvijas ekspertes, gatavojoties vizītei, pētīja Moldovas probācijas dienesta darbību regulējošo normatīvo bāzi divās probācijas funkcijās – izvērtēšanas ziņojumu sagatavošana un piespiedu darba izpildes organizēšana. Šīs vizītes mērķis – precizēt un papildināt iegūto informāciju, lai vēlāk izstrādātu rekomendācijas minēto divu probācijas funkciju turpmākai attīstībai Moldovā. Vizītes darbā kārtībā ir paredzēta tikšanas ar Moldovas probācijas dienesta dažāda līmeņa vadītājiem un speciālistiem – praktiķiem, kā arī ar juristiem, individuālās intervijas, grupu diskusijas un prāta vētras. Atgriežoties no vīzītes, Valsts probācijas dienesta speciālistes turpinās darbu pie rekomendāciju izstrādes. Šo darbu plānots pabeigt 2014. gada novembrī.  

Moldovas probācijas dienesta pārstāvji atzinīgi novērtē Latvijas Valsts probācijas dienesta sniegto palīdzību, kas veicina Moldovas probācijas dienesta attīstību un kapacitātes celšanu, kā arī izrāda interesi par turpmāku sadarbību starp abu valstu probācijas dienestiem.  

 

Aktualitātes 2014. gada jūnijā

2014.gada 23.aprīļī Valsts probācijas dienests un Ārlietu ministrija noslēdza vienošanās Nr. ĀM/2014/1 “Par projekta “Atbalsts Moldovas probācijas sistēmas kapacitātes stiprināšanai” (turpmāk – projekts) īstenošanu”. 

Jūnijā projekta ietvaros ir norisinājusies Latvijas ekspertu vizīte Kišiņevā, Moldovā. No Valsts probācijas dienesta vizīte piedalījās L.Zelča, A.Mitjakova un E.Rubene. Latvijas ekspertes vizītes laikā novadīja semināru par piespiedu un sabiedriska darba organizēšanu Latvijā, kura piedalījās 14 Moldovas probācijas dienesta speciālisti. 
Seminārs tika organizēts ar mērķi sniegt atbalstu Moldovas probācijas sistēmas kapacitātes stiprināšanai piespiedu un sabiedriskā darba izpildes organizēšanā un iegūt informāciju rekomendāciju izstrādei par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajā regulējumā.

Latvijas ekspertes semināra laikā piedāvāja Moldovas kolēģiem iepazīties un diskutēt par sekojošām tēmām:   
- kriminālsoda – piespiedu darbs un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs vēsturiskā attīstība un to izpildes normatīvais regulējums Latvijā;
- kriminālsoda – piespiedu darbs un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs organizēšana un izpilde Latvijā;
- piespiedu darba (sabiedriskais darbs) organizēšana un izpilde Moldovā.
Seminārā sniegta informācija bija interesanta Moldovas kolēģiem un tiks izmantota šīs probācijas funkcijas turpmākai attīstīšanai Moldova.