Finansētājs: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments un Latvijas valsts budžets (Pētījums realizēts Individuālais projekta Nr.LV0024 „Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana" ietvaros).

Gads: 2011

Pētījuma veicējs: Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS

Pētījuma mērķis: 

Radīt analītisko bāzi un iegūt informāciju par recidīva noteikšanas pieejām citu valstu un Latvijas kriminālsodu izpildes un tiesu varas institūcijās (policijā, tiesās, Valsts probācijas dienestā (VPD), Ieslodzījumu vietu pārvaldē (IeVP)) un izstrādāt priekšlikumus recidīva noteikšanas pilnveidošanai, īpašu uzmanību pievēršot VPD un IeVP atbildības jomām.

Pētījuma saturs:

Pētījumā ir analizēta noziedzīgo nodarījumu recidīva noteikšanas prakse Latvijā, aplūkota tiesu varas un kriminālsoda izpildes institūciju pieredze recidīvās noziedzības datu uzkrāšanā un izmantošanā. Autori ir aplūkojuši konkrētas problēmas, kas saistītas ar noziedzīgo nodarījumu recidīva definēšanu, datu uzkrāšanu un analīzi.

Pētījumā apkopota informācija par noziedzīgo nodarījumu recidīva datu uzkrāšanu un izmantošanu tiesās un Tiesu administrācijā, prokuratūrā, Tieslietu ministrijā, Valsts probācijas dienestā, Ieslodzījuma vietu pārvaldē, Iekšlietu ministrijā un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā, Valsts policijā un Centrālās statistikas pārvaldē.

Tāpat pētījumā analizēta citu valstu pieredze, kas saistīta ar noziedzīgo nodarījumu recidīva definēšanu un recidīva datu apkopošanu, raksturota noziedzīgo nodarījumu recidīva rādītāju pielietošana kriminālsodu politikas plānošanā un īstenošanā. Pētījumā aplūkota Kanādas, Apvienotās Karalistes, Zviedrijas, Jaunzēlandes un Igaunijas pieredze.

Secinājumu daļā autori sniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām noziedzīgo nodarījumu recidīva noteikšanas prakses pilnveidošanai Latvijas tiesu varas un kriminālsodu izpildes institūcijās.